Postup vyřízení věci

Žadatel o stanovisko odboru ochrany prostředí jako dotčeného orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) musí svou žádost uplatnit písemnou formou. Po předložení požadovaných dokladů vydá odbor ochrany prostředí souhrnné stanovisko, které je podkladem při řízením podle stavebního zákona.


Formuláře, náležitosti, doklady

  • Písemná žádost (formulář není předepsán), uvádějte prosím číslo parcelní a katastrální území místa stavby, čitelně adresu a telefon pro případné dotazy
  • Dokumentace s technickou zprávou obsahující zejména způsob vytápění, popis a výpočet dopravy v klidu, bilanci ploch (plochy zastavěné, zpevněné, zeleně).
  • Snímek katastrální mapy s vyznačením parc.č., na němž má činnost probíhat.
  • Výpis z listu vlastnictví.
  • Situace širších vztahů v měřítku 1:500, popř. 1:200, se zákresem předmětné stavby včetně přípojek přes pozemek, Koordinační situaci - tyto dva výkresy v kopii, kterou si ponecháváme ve spisu;.

Lhůty k vyřízení

60 kalendářních dnů.


Záležitost vyřizuje

Odbor ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Obecné informace o vydávání stanovisek:
Mgr. Kamila Včislaková., číslo dveří: 436 (4. patro), telefon: 236 00 4490, e-mail: kamila.vcislakova@praha.eu

Informace o průběhu vyřizování žádostí:
Zuzana Herinková, číslo dveří: 426 (4. patro), telefon: 236 00 4311, e-mail: zuzana.herinkova@praha.eu
Olga Fritschová, číslo dveří: 426 (4. patro), telefon: 236 00 4442, e-mail: olga.fritschova@praha.eu

adresa pracoviště:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
návštěvní dny:    pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 18:00, v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.


Forma vyřízení na MHMP

Žádost spolu s požadovanými doklady a označená názvem „odbor ochrany prostředí“ se zasílá poštou nebo předá v podatelně MHMP, nejlépe přímo v budově Jungmannova 35/29.

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
návštěvní hodiny:    po - čt: 8:00 - 18:00, pá: 8:00 - 16:00


Možnost odvolání

Proti stanovisku dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona je možné odvolat se postupy podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.


Právní úprava

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhl. hl. m. Prahy č. 26/1999
  • Vyhláška č. 503/2006, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
  • Vyhláška č. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.