Postup vyřízení věci

Zájemce o spolufinancování z fondů, kde je vyžadováno vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, musí svou žádost uplatnit písemnou formou, adresovanou odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Ten na základě předloženého popisu projektu určí, zda projekt vyžaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Současně s výše uvedeným vyjádřením vydává odbor životního prostředí stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z hlediska vlivu projektu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000). V některých případech, pokud je žadatelem požadováno, vydá odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy k projektu další vyjádření (např. ověření souladu s koncepcemi hlavního města Prahy, doporučení k poskytnutí podpory apod.)

 


Formuláře, náležitosti, doklady

  • Písemná žádost (formulář není předepsán). V žádosti je třeba specifikovat, pro jaké potřeby a v jakém rozsahu má být vyjádření vydáno
  • Podrobný popis projektu - přesný název projektu, umístění akce, kdo o dotaci žádá, stručná charakteristika projektu
  • Čitelně adresu a telefon pro případné dotazy.

Lhůty k vyřízení

Není stanovena. Žádost o vyjádření se doporučuje podat co nejdříve po zveřejnění výzvy pro předkládání projektů.

 


Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

jméno:    Ing. Eva Jonášová
adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
číslo dveří:    427 (4. patro)
telefon:   236 004 350
e-mail:   Eva.Jonasova@praha.eu
návštěvní dny:    pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 18:00, v ostatní pracovní dny po předchozí dohodě

 


Forma vyřízení na MHMP

Žádost spolu s oznámením o projektu a označená názvem „odbor životního  prostředí“ se zasílá poštou nebo předá v podatelně MHMP, nejlépe přímo v budově Jungmannova 35/29.

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1
návštěvní hodiny:    po - čt: 8:00 - 18:00, pá: 8:00 - 16:00

 


Možnost odvolání

Proti vyjádření není možnost odvolání, vyjádření není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

 


Právní úprava