Postup vyřízení věci

Právní nástupce je povinen oznámit přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení krajskému úřadu do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu práv a povinností a v téže lhůtě požádat o změnu povolení a předložit upravený provozní řád krajskému úřadu ke schválení tak, aby byly v povolení uvedeny správné údaje vztahující se k osobě provozovatele zařízení.

Zaslání formou písemného oznámení na OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 (současně by mělo následovat zaslání nové žádosti o povolení k provozu tohoto zařízení novým provozovatelem zařízení).

 


Formuláře, náležitosti, doklady

 

Dopis o změně provozovatele s identifikačními a kontaktními údaji. 

Žádost o povolení zařízení k nakládání s odpady dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech

Smlouva o převodu zařízení na nového majitele (např. kupní nebo nájemní smlouva)

Ohlášení provozu zařízení odesláním přílohy č. 15 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, prostřednictvím elektronického systému ISPOP. 

 


Záležitost vyřizuje

 

odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství

 

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní dny:    Pondělí 8-18 hod, Středa 8-18 hod

pozn. po  telefonické domluvě je možný individuální termín

 


Právní úprava

 

Zákon č. 540/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady