Postup vyřízení věci

Podání žádosti na OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, popřípadě její předjednání s referenty Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství.

Příslušný správní orgán povolí neoddělené soustřeďování odpadů pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadu není třídění nebo oddělené soustřeďování odpadu nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládání s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Týká se výhradně ostatních odpadů. Nebezpečné odpady musí být odděleně soustřeďovány vždy.

Upuštění od odděleného soustřeďování převzatých odpadů v zařízení se považuje za úpravu odpadů.

 

 


Formuláře, náležitosti, doklady

 

Žádost o upuštění od třídění

+ zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 122 - 1000 Kč)

 


Lhůty k vyřízení

 

  • 60 dnů

Záležitost vyřizuje

 

odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství

 

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní dny:    Pondělí 8-18 hod, Středa 8-18 hod

pozn. po telefonické domluvě je možný individuální termín

 


Forma vyřízení na MHMP

 

Vydáním rozhodnutí.

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní hodiny:    Pondělí a středa 8-18 hod

 


Možnost odvolání

 

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Odboru ochrany  prostředí MHMP.

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, (podatelna)

 


Právní úprava

 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady