Postup vyřízení věci

 

Přihlášení do systému SEPNO, kde se přes elektronické formuláře spravuje přeprava nebezpečných odpadů. Přihlásit se do systému SEPNO můžete pomocí přístupových údajů, které získáte po registraci do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Způsob registrace je přehledně vysvětlen na stránkách www.ispop.cz i na stránkách www.sepno.cz.

Povinnosti související s evidencí přepravy odpadů stanovuje v § 78 a § 79 zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Každý kromě občanů (nepodnikajících fyzických osob), kdo se účastní přepravy tj. odesilatel, dopravce i příjemce, musí mj. uchovávat doklady související s přepravou odpadů nejméně po dobu tří let. Při přepravě nebezpečných odpadů se navíc musí provádět její ohlášení.


Formuláře, náležitosti, doklady

 

Elektronické formuláře v systému SEPNO (www.sepno.cz).


Záležitost vyřizuje

 

Elektronický systém přepravy nebezpečných odpadů Ministerstva životního prostředí (SEPNO, www.sepno.cz).


Forma vyřízení na MHMP

 

Výhradně prostřednictvím elektronického systému SEPNO (www.sepno.cz).


Právní úprava

 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb.,  o Katalogu odpadů a o změně některých dalších zákonů

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. města Prahy