Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. HMP o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2004, zavedlo hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

Dne 1.1.2020 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 19/2019 Sb., kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky reaguje na novelu veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., nicméně pro občany hl. m. Prahy, chovajícím na jejím území psa, nedochází k výrazným změnám.

Trvalé označování psů

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.

Označování psů provádějí veterinární lékaři, příp. odborně způsobilé osoby.

Evidence chovatelů psů

Evidence chovatelů psů (dále jen „evidence“) je vedena Magistrátem hlavního města Prahy. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení.

Chovatel, který nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí.

Evidence a odhlášení chovatele psa je bez poplatku.

Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu se shora cit. vyhláškou, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.“. 

Vedení evidence na MHMP: odbor živnostenský a občanskosprávní: Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00, Škodův palác .

2. patro, č.dv. 231, 234

Rozsah doby, určené k provádění přihlášení do evidence chovatelů psů:

po: 12,00 - 17,00
st:    8,00 - 18,00

e-mailem: posta@praha.eu


Telefonické spojení na pracoviště: 236 00 2257, 236 00 2254, 236 00 3102, 236 00 2392, 236 00 2317

Tiskopis registrační karty chovatel obdrží na:

  • MHMP - odbor živnostenský a občanskosprávní
  • MHMP - informační středisko
  • úřady městských částí hlavního města Prahy
  • Tiskopis registrační karty (Formulář)

Jaké výhody přináší systém označení a evidence

  • při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení  majiteli a tím se pochopitelně zkracuje doba vzájemného odloučení
  • chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od poplatku
  • označení pomůže v případech, kdy pes někoho napadne a pokouše - v krátké době bude možné opatřit si potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a postiženého odpovídajícím způsobem léčit
  • v případě, že pes způsobí škodu na zdraví či majetku, bude možné téměř okamžitě identifikovat chovatele, který za něj nese právní odpovědnost