Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba starší 16 let, která má způsobilost k právním úkonům, složila zkoušku z myslivosti nebo má zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost nebo je absolventem či posluchačem střední nebo vyšší odborné školy, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, a je bezúhonný. U cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.

 

Kam se obrátit

Na odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části (1-22).

Adresář úřadů městských část

Vyhledat městskou část k pražské adrese

 

Co s sebou (náležitosti, doklady)

  • občanský průkaz
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti
  • u cizinců, kteří nemají pobyt na území České republiky a žádají o vydání loveckého lístku na dobu kratší 30 dnů, platný lovecký lístek ze země jejich původu
  • doklad o zaplacení pojištění za škodu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. U členů mysliveckých organizací je potvrzením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké organizace

 

Formuláře

  • žádost o vydání loveckého lístku

 

Právní úprava

  • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění § 47 a 48 a vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., § 19, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění položka 13 písm. a) a b)

 

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.