Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce (v případě že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek.

 

Kam se obrátit

Na odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části.

Adresář úřadů městských část

Vyhledat městskou část k pražské adrese

 

Co s sebou (náležitosti, doklady)

  • občanský průkaz (u cizince pas)
  • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku (platí pro občany ČR i pro cizince)
  • cizinci - lze dále vydat rybářský lístek, prokáže-li se obdobnýmrybářským dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem

 

Formuláře

Předepsaný tiskopis žádosti o vydání rybářského lístku, k dispozici na odboru životního prostředí.

 

Právní úprava

  • zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství), v platném znění 
  • vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, v platném znění