Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), která je vlastníkem pozemku, na kterém dřevina roste, nájemcem nebo jiným oprávněným uživatelem (v tom případě je však nutný souhlas vlastníka pozemku).

 


Kam se obrátit

Na odbor životního prostředí MHMP - v případě, že se jedná o kácení dřevin rostoucích mimo les ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech.

Na odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části – v ostatních případech.

 


Co s sebou (náležitosti, doklady)

 Žádost, která musí obsahovat:

 • fyzická osoba: jméno a adresu žadatele, datum narození,
 • právnická osoba: název, sídlo, IČ,
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
 • souhlas všech vlastníků pozemku,
 • specifikaci dřevin  rostoucím mimo les, které  mají být káceny (zejména jejich druh, počet, velikost  plochy keřů) včetně situačního zákresu, 
  udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zdůvodnění žádosti
 • pokud strom roste v objektu kulturní památky, též vyjádření odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 


Právní úprava

 • Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška č. 395/ 92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb.
 • Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení