Podrobnosti k žádosti

Ministerstvo zemědělství poskytuje prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. níže uvedené příspěvky na myslivecké hospodaření:

  • uživatelům honiteb (dotační titul G),
  • vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dotační titul K).

Žádost (na předepsaném formuláři viz níže) o poskytnutí finančních příspěvků (s výjimkou žádosti o finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého) doručí žadatel příslušnému podacímu místu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého uvedeného žadatel doručí příslušnému podacímu místu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za bezprostředně předcházející hospodářský rok, tj. od 1.4. do 31.3 následujícího roku.


Postup vyřízení žádostí ve věci

Programový dokument, metodická příručka a veškeré informace a podklady pro podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti jsou k dispozici níže.

 

Softwarový nástroj pro zpracování žádostí – Modul pro žadatele (dále jen MpŽ)  

Žadatel je povinen vyhotovit žádost o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti v Modulu pro žadatele (MpŽ).

 

MpŽ o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti je k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui. Pro vytvoření žádostí stačí omezený uživatelský účet pro vstup do portálu eagri.cz (https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/), přičemž je samozřejmě možné využívat již dříve vytvořené uživatelské účty. Postup pro založení účtu a zpracování žádosti je uveden níže v příručce. Upozorňujeme, že pokud máte již účet vytvořen, lze pod ním vytvářet neomezený počet žádostí pro různé žadatele a dotační tituly).

Data žádosti se příslušnému krajskému úřadu předávají příslušným tlačítkem, následně je možné žádost vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné ji příslušnému krajskému úřadu ještě doručit jednou ze tří přípustných variant (datovou zprávou, poštou, osobně na podatelně).

Do okamžiku převzetí žádosti krajským úřadem může žadatel odeslaná data žádosti stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí žádosti krajským úřadem je to možné jen ve spolupráci s krajským úřadem. Data žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo krajský úřad. Při každém stažení či vrácení žádosti se zvýší číslo její verze v záhlaví žádosti, žádost má být znovu vytištěna a po podpisu znovu doručena krajskému úřadu.

Doporučujeme vyvarovat se používání MpŽ v internetovém prohlížeči MS Internet Explorer (náhradou možno používat např. Microsoft Edge a samozřejmě i libovolné internetové prohlížeče z produkce mimo Microsoft, vždy pokud možno co nejaktuálnější verzi).


Věnujte dotčeným úpravám patřičnou pozornost, aby podané žádosti splňovaly podmínky aktuálně platného nařízení vlády.

Podacím místem pro území hl.m. Prahy je Magistrát hl.m. Prahy.


Formuláře, náležitosti, podklady


Lhůty k vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny. Žádosti se vyřizují po stanovení finančního limitu ze strany MZe.


Záležitost vyřizuje

Odbor ochrany prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče

jméno: Ing. Martin Hruška

adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

číslo dveří: 405, 4. patro

telefon: 236 004 352

e-mail: Martin.Hruska@praha.eu

návštěvní dny: Pondělí 8:00 –18:00 hod., Středa 8:00 -18:00 hod.


Forma vyřízení na MHMP

Vydáním rozhodnutí – na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Žádost je třeba vyplnit v Modulu pro žadatele (viz výše) a následně zaslat datovou zprávou, poštou nebo podat v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy:

adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

návštěvní hodiny podatelny: pondělí - čtvrtek 8:00 –18:00 hod.; pátek 8:00 – 16:00 hod.


Možnost odvolání

Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Na vydání rozhodnutí se nevztahují předpisy o správním řízení a nelze se proto proti tomuto rozhodnutí odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.


Právní úprava

  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 46 a § 47 odst. 4 tohoto zákona).
  • Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., v platném znění, o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti