Postup vyřízení věci

Podání na předepsané žádosti, včetně předepsaných příloh (Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti).


Podrobnosti k žádosti

Ministerstvo zemědělství hradí podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. níže uvedené příspěvky na hospodaření v lesích:

  • Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese – vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu.
  • Obnova, zajištění a výchova porostů do 40 let věku.
  • Opatření k obnově lesů poškozených imisemia lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů.
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů.

Žadatel je povinen doručit podacímu místu za každé příslušné dotační období (1. 9. – 31. 8.) ohlášení (příloha č. 11, popř. č. 12 nařízení vlády). Ohlášení žadatel doručí podacímu místu před zahájením prací od 1. 9. do 31. 3. před splněním předmětu finančního příspěvku.

Přechodné ustanovení pro rok 2016:

Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy I, s výjimkou finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, a hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb. na činnosti realizované od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku nejpozději do 31. července 2016.

Podacím místem pro lesy v územní působnosti hl.m. Prahy je Magistrát hl.m. Prahy, žádosti je třeba doručit do 31.8.2016.

Ministerstvo zemědělství hradí podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. níže uvedené příspěvky na myslivecké hospodaření:

  • uživatelům honiteb,
  • vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců.

Podacím místem pro území hl.m. Prahy je Magistrát hl.m. Prahy, žádosti je třeba doručit do 31.8.2016.


Formuláře, náležitosti, doklady

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti – ÚPLNÉ ZNĚNÍ:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/legislativa/legislativa-cr/lesnictvi/uplna-zneni/narizeni-vlady-c-30-2014-sb.html

Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – elektronický způsob poskytnutí údajů žádosti o finanční příspěvek:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/novinky/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky.html

Metodické příručky pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/metodicke-prirucky-pro-zadatele-o.html

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství – Novinky od 1. 7. 2016, VZORY ŽÁDOSTÍ, VZORY OHLÁŠENÍ:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/financni-prispevky-na-hospodareni-v-1.html


Lhůty k vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.


Záležitost vyřizuje

Odbor ochrany prostředí, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče

jméno: Ing. Martin Hruška

adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

číslo dveří: 405, 4. patro

telefon: 236 004 352

e-mail: Martin.Hruska@praha.eu

návštěvní dny: Pondělí 12:00 –17:00 hod., Středa 8:00 -18:00 hod.


Forma vyřízení na MHMP

Vydáním rozhodnutí – na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Žádost lze zaslat nebo podat v budově Magistrátu hl.m. Prahy:

adresa: Mariánské nám. 2, 110 11 Praha 1

návštěvní hodiny podatelny: pondělí - čtvrtek 7:45 –18:00 hod.; pátek 7:45 – 16:00 hod.

nebo v podatelně nové budovy Magistrátu hlavního města Prahy:

adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

návštěvní hodiny podatelny: pondělí - čtvrtek 8:00 –18:00 hod.; pátek 8:00 – 16:00 hod.


Možnost odvolání

Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Na vydání rozhodnutí se nevztahují předpisy o správním řízení a nelze se proto proti tomuto rozhodnutí odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.


Právní úprava

  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (§ 46 a § 47 odst. 4 tohoto zákona).
  • Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.