Postup vyřízení věci

Oddělení péče o zeleň Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v rámci svých kompetencí v lesích ve vlastnictví hlavního města Prahy uděluje souhlas  ke konání organizovaných a hromadných sportovních akcí nebo povolení vjezdu vozidel

Upozornění: Jedná-li se o les, který je zároveň zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pak uvedené výjimky a souhlasy uděluje oddělení ochrany přírody a krajiny odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1.


Formuláře, náležitosti, doklady

Žádost o vjezd musí obsahovat kontaktní údaje na žadatele (adresa, telefon, email, případně jiné); termín vjezdu; účel pro který je vjezd požadován; mapu se zákresem trasy vjezdu nebo místo, na které je vjezd požadován; počet a typ vozidel (např. osobní vozidlo, dodávka do 3,5 t, dodávka nad 3,5 t apod.); registrační značky vozidel, v odůvodněných případech např. jméno dopravce aj.


Lhůty k vyřízení

Žádost je nutno podat minimálně 14 dnů před plánovaným datem vjezdu nebo pořádání akce. Nebude-li žádost podána v této lhůtě, nelze zaručit její včasné vyřízení.
 


Forma vyřízení na MHMP

Žádost lze podat písemně v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy na níže uvedených adresách nebo poslat e-mailem na níže uvedené kontakty.

adresa: 

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 11  Praha 1 
návštěvní dny:  pondělí až čtvrtek 7:45 – 18:00 hod.; pátek 7:45 – 16:00 hod. 

  nebo v podatelně nové budovy Magistrátu hlavního města Prahy:

 

 adresa: 

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
 návštěvní dny:  pondělí až čtvrtek 8:00 – 18:00 hod.; pátek 8:00 – 16:00 hod. 

Záležitost vyřizuje

Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň

 

jména: 

Ing. Dan Frantík, Ing. Martin Čížek, Ing. Michal Kubelík

adresa:

Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

číslo dveří:

464, 401, 4. patro

telefon:

236 005 811, 236 005 819

e-mail:

martin.cizek@praha.eu, michal.kubelik@praha.eu

návštěvní dny:

pondělí 12,00 – 17,00 hod.; středa 8,00 – 18,00 hod., v ostatní dny na základě telefonické dohody

 


Právní úprava

  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
  • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění