Postup vyřízení věci

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v rámci svých kompetencí na plochách celopražského významu, kterými jsou tyto parky - komplex parků a zahrad vrchu Petřína, vrch Vítkov, Letenské sady, zahrada Kinských, povoluje výjimky z následujících zákazů stanovených vyhláškou hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně:

  1. zákaz používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat na ni, tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla,

     

     

  2. zákaz pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

     

Upozornění: Jedná-li se o plochu, která je zároveň zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pak uvedené výjimky a souhlasy uděluje odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

 

Formuláře, náležitosti, doklady

 

 

Lhůty k vyřízení

Žádost je nutné podat minimálně 14 dnů před plánovaným datem vjezdu nebo pořádání akce. Nebude-li žádost podána v této lhůtě, nelze zaručit její včasné vyřízení.

 


 

Forma vyřízení na MHMP

Žádost lze podat v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy:

 

 

adresa: 

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 11  Praha 1 
návštěvní dny:  po a st: 8:00 - 18:00, út a čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 11:00  

  nebo v podatelně nové budovy Magistrátu hlavního města Prahy:

 

 

adresa: 

 Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
návštěvní dny:  po a st: 8:00 - 18:00, út a čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 11:00  

Záležitost vyřizuje


Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení péče o zeleň

Kontaktní osoby:

pro komplex parků a zahrad vrchu Petřína, zahradu Kinských a Letenské sady - Ing. Pavla Češková, tel. 236 00 5876, pavla.ceskova@praha.eu
pro park na vrchu Vítkově - Ing. Petra Špatenková, tel. 236 00 5816, petra.spatenkova@praha.eu
pro Královskou oboru Stromovka - Bc. Lada Scollon, tel. 236 00 3313, lada.scollon@praha.eu
pro oboru Hvězda - Ing. Michal Kubelík, tel. 236 00 5819, michal.kubelik@praha.eu


adresa: 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

návštěvní dny: 

 

pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa 8,00 – 18,00 hod., v ostatní dny na základě telefonické dohody 

 


Právní úprava

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

  • Vyhláška hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně v platném znění