ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Městská vyhláška o ochraně veřejné zeleně sice zakazuje na plochách celopražského významu pořádat propagační, reklamní a jiné akce, ale umožňuje vlastníkovi povolit výjimku z tohoto zákazu. Nájemní smlouvy na dočasný pronájem pozemků, za účelem komerčního využití, dosud uzavíraly správcovské firmy. V praxi pak někdy docházelo k nejednotnému postupu. Také výši nájmu zásadně určovaly správcovské firmy v rozpětí zhruba od 10 – 100 Kč/m2. Tlak na pronájem atraktivních parkových ploch ze strany reklamních agentur se v poslední době stal nadále neúnosný.

Rada hl. m. Prahy proto schválila zavedení jednorázové sazby za využívání pozemků, jež jsou zahrnuty do zeleně celopražského významu. Uvedená sazba se týká natáčení reklam nebo pořádání komerčních akcí na těchto pozemcích v případech, kdy bude žadatelům udělena výjimka z ustanovení vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

Pro plochy zeleně celopražského významu  (Královská obora, Letenské sady, komplex zahrad vrchu Petřína, včetně zahrady Kinských, obora Hvězda, sady na Vítkově, Hradčanské náměstí) v majetku hl. m. Prahy jsou stanoveny sazby:

Typ povolené akce  sazba za využívání (pronájem) pozemku / den 
Reklamní akce*  100 tis. Kč 
Filmová a televizní produkce**  25 tis. Kč 
Hudební a divadelní produkce ***  10 tis. Kč 

 

reklamní akcí se rozumí jakákoliv činnost směřující k propagaci nebo prodeji jakéhokoliv výrobku, nebo propagaci firmy či jiného právního subjektu. 
** filmovou a televizní produkcí  se rozumí natáčení hraného filmu. Nevztahuje se na dokumentární filmy. 
*** hudební produkcí se rozumí pořádání koncertů se vstupným nebo natáčení koncertů, s výjimkou těch, které jsou součástí reklamní akce. 
***  divadelní produkcí se rozumí pořádání divadelních představení se vstupným nebo natáčení divadelních představení, s výjimkou těch, které jsou součástí reklamní akce. 

Sazba je stanovena za jeden kalendářní den využívání pozemku bez odhledu na počet hodin využívání pozemku během tohoto dne. Tímto není dotčeno právo vlastníka – hl. m. Prahy omezit nebo vymezit časový rozsah konání akce v rámci povolování výjimky ve smyslu vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. (§3, písm. k), o ochraně veřejné zeleně. Na udělení výjimky není právní nárok.

Pozn.: Tyto sazby se nevztahují na akce pořádané nebo spolupořádané hl. m. Prahou.


KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

 • fyzická osoba
  • pověřený zástupce
 • právnická osoba
KDE LZE ŘEŠIT:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení ekonomiky a majetkové správy, oddělení péče o zeleň

 • Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Pověřená osoba:


Návštěvní hodiny:

 • Pondělí: 12.00 – 17.00 hod
 • Středa: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod

Úřední hodiny podatelny MHMP

Jungmannova 29, 110 00 Praha 1

 • Pondělí – čtvrtek: 8.00 – 18.00 hod
 • Pátek: 8.00 – 16.00 hod

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

 • Pondělí – čtvrtek: 7.45 – 18.00 hod
 • Pátek: 7.45 – 16.00 hod

Odbor životního prostředí příslušné městské části Praha 1 - 22

 


LHUTY:

 • Žádost je nutno podat minimálně 14 dnů před plánovaným datem vjezdu nebo pořádání akce. Nebude-li žádost podána v této lhůtě, nelze zaručit její včasné vyřízení. 

FORMULÁŘE, náležitosti, doklady

 • Formulář - Žádost o povolení k pořádání akce v parku (MS-word formát, PDF formát) !!! nový formulář plartný od 9.2. 2016 !!!

 


PRÁVNÍ ÚPRAVA

 • Vyhláška hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně v platném znění

ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ

Odbor ochrany prostředí MHMP