Koho se ohlašovací povinnosti týkají

Níže uvedené ohlašovací a další související povinnosti se týkají provozovatele vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší (uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší je právnická osoba nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje /§ 2 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší/.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je mj. povinen vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím ISPOP podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů; provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu.

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je dále povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podal Magistrátu hl. m. Prahy jakožto krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP podle zákona č. 25/2008 Sb. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.

Co je ISPOP, kdo jej provozuje

ISPOP byl zřízen Ministerstvem životního prostředí jako informační systém veřejné správy a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Provozovatelem ISPOP je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Informační systém ISPOP umožňuje ohlašovatelům zpracování vybraných hlášení v elektronické podobě dle platného datového standardu. ISPOP zajišťuje příjem těchto hlášení a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné správy. Systém ISPOP je provozován na internetové adrese www.ispop.cz. Širší informace o něm lze získat na této adrese nebo na adrese www.cenia.cz.

Správce poplatku

Správu poplatku za znečišťování ovzduší vykonávají krajské úřady místně příslušné podle jednotlivých stacionárních zdrojů, na území hl. m. Prahy je to odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Správu placení tohoto poplatku vykonávají příslušné celní úřady (§ 15 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb.).
Provozovatelé mají povinnost platit poplatek jednorázově u částek do 200 000,- Kč na základě platebního výměru do 30 dnů od jeho doručení nebo v měsíčních zálohách u částek nad 200 000,- Kč příslušnému celnímu úřadu.

Postup ohlašování

Základem ISPOP je formulářové řešení v technologii Adobe LiveCycle ES (formulář ke stažení). Elektronické inteligentní formuláře jsou proto k dispozici ve formátu PDF a jeho součástí je XML vrstva pro strojové zpracování. Vyplnění a prohlížení formulářů je možné prostřednictvím aplikace Adobe Reader, který je dostupný volně ke stažení.

Hlavní technickou podmínkou pro práci v ISPOP je možnost připojení k internetu, a to alespoň na nezbytně nutnou dobu pro příjem/získání přiděleného hlášení. Pro práci s webovými aplikacemi je zapotřebí internetový prohlížeč s instalovanými doplňky Adobe Reader.

Pro práci s formuláři PDF používanými v rámci formulářového systému ISPOP je nutná instalace programu Adobe Reader (min. verze 10), který je distribuován k použití zdarma. Pro správnou funkčnost systému je doporučeno provést aktualizace na nejnovější verzi.

Základním požadavkem pro správnou funkci formulářů (registrace, hlášení) je nutné mít ve Vašem PC nastaveno aktuální datum.

Systémové požadavky pro provoz tohoto produktu pro operační systémy Windows jsou obsaženy v následujícím přehledu:

  • Intel® 1.3 GHz processor a ekvivalentní
  • Microsoft Windows 2000, Pack 4, Microsoft® Windows® XP Home, Professional, Service Pack 2 nebo 3, Windows Server® 2008, Windows Vista® Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate, nebo Enterprise, Service Pack 1 nebo Service Pack 2, Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate or Enterprise
  • 128MB RAM (256MB doporučeno)
  • 335MB volného místa na disku
  • Microsoft Internet Explorer (min. verze 8.0)

Datové standardy:

Datové standardy jsou zveřejněny na adrese: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/technicke_pozadavky/datove_standardy_aktualne.html#jump5.

Jedná se o datový standard pro ohlášení (podání) poplatkového přiznání prostřednictvím ISPOP, který je vyhlášen a zveřejněn dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Související povinnosti provozovatele

Provozovatelé jsou dále povinni poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší na vyžádání další potřebné údaje (např. blokové schéma, způsob výpočtu poplatku, protokoly z autorizovaného měření emisí v listinné nebo elektronické podobě apod.).

Sankce za neplnění povinností

Za nesplnění výše uvedených povinností uloží Česká inspekce životního prostředí provozovateli vyjmenovaného stacionárního zdroje pokutu do 500 000 Kč /§ 25 odst. 7 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb./.

Konzultace, odborná podpora

Další podrobnosti lze konzultovat s příslušnou referentkou odboru ochrany prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Magistrátu hl. m. Prahy telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty.

Marie Káplocky
tel.: 236 004 448
e-mail: marie.kaplocky@praha.eu

Záležitost lze projednat rovněž osobně s výše uvedenou referentkou na adrese Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Jungmannova 35/29, Praha 1 v návštěvních hodinách:

pondělí  12.00 – 17.00 hod.
středa    8.00 – 18.00 hod.
nebo po předchozí domluvě mimo tyto úřední hodiny
.

K vlastnímu provozu aplikace ISPOP je k dispozici odborná podpora, kterou zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA) na základě písemného dotazu podaného prostřednictvím www.ispop.cz.Tazateli je po zadání dotazu doručena notifikační zpráva s potvrzením o přijetí. Dotaz je následně přidělen konkrétnímu expertovi v dané problematice a odpovězen v nejkratší možné lhůtě.

Související právní úprava:

  • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.