V případě, že oprávněný práva nakládat s vodami nevyužívá po dobu delší než 2 roky, nebo jej využívá pouze minimálně, může vodoprávní úřad přistoupit ke změně nebo zrušení povolení též z moci úřední. Povolení k nakládání s vodami je zapotřebí pro účely vymezené v ust. § 8 vodního zákona. Obecné nakládání s vodami podle ust. § 6 nevyžaduje povolení vodoprávního úřadu. Povolení k nakládání s vodami dále není třeba k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s, k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod, k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody a k dalším činnostem uvedeným v zákoně. V pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.

Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti.

Povolení k nakládání s vodami vyžadují:

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi

 1. k jejich odběru
 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
 3. k využívání jejich energetického potenciálu
 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
 5. k jinému nakládání s nimi

b) jde-li o podzemní vody

 1. k jejich odběru
 2. k jejich akumulaci
 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
 5. k jinému nakládání s nimi

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Postup vyřízení věci

Při řízení o povolení vodního díla postupuje vodoprávní úřad podle správního řádu, pokud není vodním zákonem stanoveno jinak. Povolení vodoprávního úřadu je třeba i ke změně, či zrušení povoleného nakládání s vodami. Řízení o povolení k nakládání s vodami je řízením návrhovým.

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, vydává povolení k nakládání s vodami formou správního rozhodnutí, které včetně příloh zašle žadateli. Potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí vydává pí. Bc. Daniela Rosinová, DiS. (kancelář č. dv. 408).

Odboru životního prostředí MHMP je svěřena v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, působnost vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 106 vodního zákona ve věci povolování nakládání s povrchovými vodami souvisejícím s významnými vodními toky Vltava a Berounka, dále povolení k nakládání s vodami, která souvisejí s vodními díly, pro něž je OZP MHMP speciálním stavebním úřadem. Jedná se o vodní díla související s významnými vodními toky Vltava a Berounka a dále biologické čistírny odpadních vod s kapacitou více než 300 EO. V krajské kompetenci podle ust. § 107 vodního zákona OZP MHMP vydává povolení k vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 EO a více, povolení k čerpání znečištěných podzemních vod pro účely sanací znečištění těchto vod dle ust. § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona a dále povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti.


Formuláře, náležitosti, doklady

 • písemná žádost na formuláři dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků (vyhláška o dokladech)
 • plná moc žadatele – v případě zastupování
 • doklady dle vyhlášky o dokladech

Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

adresa:   Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
číslo dveří:  408 
telefon:  236 004 428 
e-mail: pavel.pospisil@praha.eu
návštěvní dny:  pondělí 12:00 – 17:00 hod., středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod. 

Lhůty k vyřízení

60 dnů, ve složitých případech 90 dnů.


Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru životního prostředí a oddělení vodního hospodářství se zasílá poštou nebo předá v podatelnách Magistrátu hl. m. Prahy.

 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7:45 - 18:00 hod., pátek 7:45 - 16:00 hod.
 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod.

Opravné prostředky v případě nespokojenosti občana s vyřízením věci:

Odvolání proti vydanému rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství nebo k Ministerstvu životního prostředí dle povahy věci, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy.


Právní úprava

 • zákon Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění
 • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Seznam dokladů předepsaných k žádosti o vodoprávní povolení:

Povinnost opatřit si příslušné doklady zpravidla stavebníkovi ukládají příslušné předpisy, tj. především vyhláška o dokladech. Nejde tedy o libovůli odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), kterému ze zákona pouze vyplývá povinnost kontrolovat splnění stanovených povinností žadatelem. Rozsah dokladů závisí na druhu a účelu nakládání s vodami.

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami

a)    situaci širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,

b)    rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,

c)    kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí,

d)    kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

e)    doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,

f)    stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v návaznosti na evidenci vodních toků,

g)    vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

h)    doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním díle,

i)     vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemních vod a pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje

 1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
 2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,
 3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
 4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
 5. zhodnocení využitelnosti zdroje podzemní vody jako potraviny, k výrobě pramenitých vod nebo k výrobě balených kojeneckých vod, včetně zhodnocení vydatnosti tohoto zdroje, jeho stability v rozsahu přirozených výkyvů v podmínkách poloprovozní hydrodynamické zkoušky, návrhu způsobů a míry využívání zdroje a posouzení rizik možného znečištění,
 6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k nakládání s podzemními vodami vydáno, pokud může toto nakládání mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy, 
 7. návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,

j)     údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku,

k)    výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny,

l)     doklady podle § 11o odst. 1 a 2, jedná-li se o nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů,

m)   prováděcí projekt sanačních prací, jedná-li se o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona, který kromě technických a technologických postupů nutných k provedení sanačních prací obsahuje

 1. identifikaci objektů sloužících k čerpání a vypouštění znečištěných vod,
 2. identifikaci místa čerpání a vypouštění uvedením parcelního čísla pozemku či pozemků v místě čerpání a v místě vypouštění vod do vodního toku,
 3. určení polohy místa čerpání a místa vypouštění v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
 4. způsob měření množství čerpaných a vypouštěných vod,
 5. návrh místa odběru vzorků pro kontrolu jakosti vypouštěných vod.

Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami podle povahy změny doklady podle výše uvedeného výčtu a doklad o tom, že je oprávněným ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.