Postup vyřízení věci

Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy je kompetentní dle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k vydání předmětného povolení k některým činnostem týkajícím se významných vodních toků Vltavy a Berounky.

Povolení k některým činnostem je třeba:

a)    k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,

b)    k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen „říční materiál“) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,

c)    ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů,

d)    k zasypávání odstavených ramen vodních toků,

e)    k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45)

f)     k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod

Povolení k činnostem uvedeným v odstavci pod písm. a) nebo b) se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku (§ 48) v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále není třeba podle odstavce 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z důvodů obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad stanoví při povolování těžby říčního materiálu podmínky těžby tohoto materiálu, včetně případné sanace a rekultivace.

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává své povolení formou rozhodnutí, které včetně příloh zašle žadateli. Potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí vydá pí. Daniela Rosinová, DiS. (kancelář č. dv. 408).


Formuláře, náležitosti, doklady

 • písemná žádost s uvedením předmětu žádosti, adresy žadatele a telefonního spojení
 • dokumentace záměru
 • situace širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí
 • kopie katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností

·         doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením (pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí)

 • stanovisko správce povodí
 • doklady nezbytné pro posouzení věci – např. stanovisko správce vodního toku, kterého se může záměr dotknout
 • plná moc v případě zastupování

Vzor žádosti o povolení podle ust. § 14 odst. 1) se specifikací potřebných dokladů je uveden ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků.


Lhůty k vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.


Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

adresa:   Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
číslo dveří:  408 
telefon:  236 004 428 
e-mail: pavel.pospisil@praha.eu
návštěvní dny:  pondělí 12:00 – 17:00 hod., středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod. 

Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru životního prostředí a oddělení vodního hospodářství se zasílá poštou nebo předá v podatelnách Magistrátu hl.m. Prahy.

 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7:45 - 18:00 hod., pátek 7:45 - 16:00 hod.
 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod.

Možnost odvolání

Odvolání proti vydanému rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy.


Právní úprava

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003, o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (správní řád)