Postup vyřízení věci

Při řízení o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace postupuje vodoprávní úřad podle správního řádu, zákona o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, vydává povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace formou správního rozhodnutí, které včetně příloh zašle žadateli. Potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí vydává pí. Daniela Rosinová, DiS. (kancelář č. dv. 408).


Formuláře, náležitosti, doklady

 • písemná žádost
 • úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění k provozování živnosti v oboru "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • kopie smlouvy, popřípadě kopie smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na provozování jeho vodovodu nebo kanalizace
 • identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence podle § 6 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, pro vodovody nebo kanalizace, kterých se povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace týká
 • potvrzení vlastníka vodovodu nebo kanalizace o shodě majetku uvedeného ve smlouvě s identifikačními čísly uvedenými v majetkové evidenci
 • úředně ověřená kopie dokladu o vzdělání osoby podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a doklady umožňující posouzení příbuznosti oboru podle § 12a
 • plnou moc v případě zastupování

Lhůty k vyřízení

30 dnů,  nebo ve zvláště složitých případech 60 dnů


Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

adresa:   Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
číslo dveří:  408 
telefon:  236 004 428 
e-mail: pavel.pospisil@praha.eu
návštěvní dny:  pondělí 12:00 – 17:00 hod., středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod. 

Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru životního prostředí a oddělení vodního hospodářství se zasílá poštou nebo předá v podatelnách Magistrátu hl.m. Prahy.

 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7:45 - 18:00 hod., pátek 7:45 - 16:00 hod.
 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod.

Možnost odvolání

Odvolání proti vydanému rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy.


Právní úprava

 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o  změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích).
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (správní řád).