Postup vyřízení věci

Povolení vodního díla vydané vodoprávním úřadem jako speciálním stavebním úřadem dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona je současně stavebním povolením dle ust. § 115 stavebního zákona. Vodoprávní úřad může povolení stavby vydat jen po předchozím souhlasu stavebního úřadu, příslušného k vydání územního rozhodnutí, v němž ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí. V případě, kdy se územní rozhodnutí nevydává, ověřuje stavební úřad, příslušný k vydání územního rozhodnutí, soulad se záměry územního plánování.

Při řízení o povolení vodního díla postupuje vodoprávní úřad podle správního řádu, popřípadě podle stavebního zákona, pokud není vodním zákonem stanoveno jinak. Povolení vodoprávního úřadu je třeba i ke změně, změně užívání a odstranění vodního díla.

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, vydává povolení ke zřízení (změně, odstranění) vodního díla formou správního rozhodnutí, které včetně příloh zašle žadateli. Potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí vydává pí. Daniela Rosinová, DiS. (kancelář č. dv. 408).


Formuláře, náležitosti, doklady

 • písemná žádost
 • doklady – přílohy směrodatné pro posouzení důsledků povolení stavby na vodní poměry i doklady, kterých je třeba podle stavebního zákona a předpisů souvisejících (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ a vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků). K žádosti musí být doložena stanoviska dotčených orgánů státní správy. Na vyzvání vodoprávního úřadu je žadatel povinen doložit žádost dalšími doklady či posudky o vlivu na jiné chráněné zájmy (viz seznam dokladů).
 • projektová dokumentace ve třech vyhotoveních
 • údaje pro vodoprávní evidenci dle vyhl. č. 7/2003 Sb.
 • plná moc žadatele – v případě zastupování

Vzor žádosti o povolení k vodním dílům se specifikací potřebných dokladů je uveden ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků.


Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

adresa:   Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
číslo dveří:  408 
telefon:  236 004 428 
e-mail: pavel.pospisil@praha.eu
návštěvní dny:  pondělí 12:00 – 17:00 hod., středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod. 

Lhůty k vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.


Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru životního prostředí a oddělení vodního hospodářství se zasílá poštou nebo předá v podatelnách Magistrátu hl.m. Prahy.

 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7:45 - 18:00 hod., pátek 7:45 - 16:00 hod.
 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod.

Opravné prostředky v případě nespokojenosti občana s vyřízením věci:

Odvolání proti vydanému rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy.


Právní úprava

 • zákon Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon Parlamentu ČR č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • zákon Parlamentu ČR č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
 • zákon Parlamentu ČR č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon Parlamentu ČR č. 305/2000 Sb., o povodích
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
 • vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (včetně formulářů v příloze 4)
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 • nařízení vlády ČR č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
 • nařízení vlády ČR č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 • nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • vyhláška č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích
  na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 Seznam dokladů předepsaných k žádosti o vodoprávní povolení:

Povinnost opatřit si příslušné doklady zpravidla stavebníkovi ukládají příslušné předpisy. Nejde tedy o libovůli odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), kterému ze zákona pouze vyplývá povinnost kontrolovat splnění stanovených povinností stavebníkem. Rozsah dokladů závisí na druhu, účelu a místě stavby. Proto je následující seznam pouze orientační.

 1. Doklad, jímž stavebník prokazuje dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu.
 2. Doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena.
 3. Územní rozhodnutí s potvrzením o nabytí právní moci vydané stavebním úřadem příslušným k vydání územního rozhodnutí nebo stanovisko, že předmětná stavba územní rozhodnutí nevyžaduje.
 4. Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí dle ust. § 15 odst. 2, kterým se ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí.
 5. Zakreslení vodních děl do snímku katastrální mapy s uvedením parcelních čísel pozemků, potvrzené oprávněnou osobou.
 6. Vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy (před přesunem kompetencí 1.9.2003 vyjádření odboru výstavby MHMP) k návrhu stavby dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Souhlas orgánu státní správy (odbory životního prostředí úřadů MČ - do 1 ha, odboru životního prostředí MHMP - do 10 ha, Ministerstva životního prostředí - nad 10 ha) s dočasným nebo trvalým vynětím zemědělských pozemků ze zemědělského půdního fondu.
 8. Vyjádření silničního správního úřadu (úřad městské části nebo odbor dopravy MHMP dle typu komunikace) k navrhované stavbě, pokud se stavba dotýká veřejné komunikace.
 9. Závazný posudek hygienického orgánu: Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1.
 10. Stanovisko podniku Povodí Vltavy s.p. z  hlediska souladu stavby se Směrným vodohospodářským plánem.
 11. V případě stavby v ochranném pásmu dráhy (železnice) souhlas Drážního úřadu, Wilsonova 80, Praha 2.
 12. V případě stavby v ochranném pásmu metra, tramvaje a lanové dráhy souhlas drážního  správního úřadu – odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.
 13. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny:
  • Ministerstvo životního prostředí - pro národní přírodní památky
  • Správa chráněné krajinné oblasti Český kras - pro chráněnou krajinnou oblast Český kras
  • odbor životního prostředí MHMP - ve zvlášť chráněných územích a u významných krajinných prvků
  • úřady městských částí (příslušné odbory) - v ostatních případech
 14. Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP pro stavby v památkových rezervacích a zónách a v jejich ochranných pásmech, objektech památkově chráněných.
 15. Stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy.
 16. Vyjádření  správců  telekomunikačních  sítí  dle  zákona  č.  127/2005  Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Tato potvrzení je nejlépe uvést i na přehledné situaci inženýrských sítí spolu s příslušnými vyjádřeními.
  • Správci  jednotné  telekomunikační sítě  (např.  Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3)
  • Městská vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, Praha 1
  • Ministerstvo vnitra ČR, Olšanská 4, Praha 3 (P.O.BOX 91, 130 27  Praha 3)
  • ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, Praha 9
  • Česká správa letišť, s.p., Ruzyně, Praha 6
  • T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci 1685/19, Praha 4

Podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) - další organizace provozující příslušné sítě (podle povahy případu - např. ochranná pásma plynových a energetických vedení:

 • RWE Transgas a.s, Limuzská 12, Praha 10
 • Pražská plynárenská, U Plynárny 500, Praha 4
 • Pražská energetika a.s., Na Hroudě 4, Praha 10
 • Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, Praha 7
 • ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4
 • Eltodo-Citelum, s.r.o. - správa veřejného osvětlení z pověření hl. m. Prahy, Novodvorská 14/1010, Praha 4