Postup vyřízení věci

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost  vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“); havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení.

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy schvaluje havarijní plán formou správního rozhodnutí, které zašle žadateli. Potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí spolu se schváleným havarijním plánem vydává pí. Daniela Rosinová, DiS. (kancelář č. dv. 408).


Formuláře, náležitosti, doklady

  • písemná žádost s uvedením předmětu žádosti, adresy žadatele a telefonního spojení
  • havarijní plán ve dvou vyhotoveních
  • stanovisko příslušného správce vodního toku, může-li havárie ovlivnit vodní tok
  • plná moc v případě zastupování

Lhůty k vyřízení

60 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle 3 měsíce.


Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

adresa:   Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
číslo dveří:  408 
telefon:  236 004 428 
e-mail: pavel.pospisil@praha.eu
návštěvní dny:  pondělí 12:00 – 17:00 hod., středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod. 

Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru životního prostředí a oddělení vodního hospodářství se zasílá poštou nebo předá v podatelnách Magistrátu hl.m. Prahy.

  • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
  • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7:45 - 18:00 hod., pátek 7:45 - 16:00 hod.
  • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
  • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod.

Možnost odvolání

Odvolání proti vydanému rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy.


Právní úprava

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění