Postup vyřízení věci

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu vodního díla, k jehož povolení je kompetentní dle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.

Vodoprávní úřad si může jako podklad pro své vyjádření vyžádat stanoviska dalších subjektů. Například se jedná o stanovisko provozovatele čistírny odpadních vod nebo úpravny vody v Praze - Podolí, především z důvodu vlivu na vodárenská a kanalizační zařízení. Je vyžadováno stanovisko správce vodního toku, který může být požadovanou činností dotčen, popřípadě správce povodí, který vypracovává stanoviska z hlediska směrného vodohospodářského plánu.

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává své vyjádření formou dopisu, který včetně příloh zašle poštou žadateli.

Pozn.: Vyjádření vodoprávního úřadu se vydává především pro potřeby územního řízení.

 


Formuláře, náležitosti, doklady

  • písemná žádost s uvedením předmětu žádosti, adresy žadatele a telefonního spojení
  • dokumentace stavby pro územní řízení (včetně situace)
  • stanovisko správce povodí
  • dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření pokud se záměr týká změn staveb, změn jejich užívání nebo jejich odstranění
  • doklady nezbytné pro posouzení věci – např. stanovisko správce vodního toku, kterého se může záměr dotknout
  • plná moc v případě zastupování

Vzor žádosti o vyjádření se specifikací potřebných dokladů je uveden ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 


Lhůty k vyřízení

Lhůta k vyřízení není zákonem stanovena.

 


Záležitost vyřizuje

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

adresa:   Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 
číslo dveří:  408 
telefon:  236 004 428 
e-mail: pavel.pospisil@praha.eu
návštěvní dny:  pondělí 12:00 – 17:00 hod., středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod. 

 

Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru životního prostředí a oddělení vodního hospodářství se zasílá poštou nebo předá v podatelnách Magistrátu hl.m. Prahy.

adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7:45 - 18:00 hod., pátek 7:45 - 16:00 hod.

adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod.

 


Možnost odvolání

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nelze se tudíž proti němu odvolat.

 


Právní úprava