Povolení je třeba pro:


Postup vyřízení věci

Oddělení ochrany ovzduší odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy je věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší, který vydává povolení provozu zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d), které jsou uvedeny příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, případně změny povolení provozu dle § 13 odst. 2. zákona o ochraně ovzduší

Oddělení ochrany ovzduší odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává povolení formou rozhodnutí, které se včetně příloh zasílá žadateli. Potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí vydává příslušný referent, který rozhodnutí zpracovával, případně pí. Káplocky (dveře č. 416).


Formuláře, náležitosti, doklady

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu zdroje jsou stanovené v příloze č. 7 k zákonu o ochraně ovzduší (soubor ve formátu PDF ke stažení). Některé zdroje znečišťování ovzduší mají zároveň povinnost mít zpracovaný provozní řád. Jeho náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 12 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. (soubor ve formátu PDF ke stažení).

 

Seznam příloh k žádosti:

 • Plná moc
 • Projektová dokumentace, technická zpráva
 • Provozní řád
 • Odborný posudek
 • Protokol o autorizovaném měření emisí
 • Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek
 • Protokol o kontrole účinnosti rekuperace par
 • Zákres s vyznačením zdroje do katastrální mapy
 • Projekt skutečného provedení stavby
 • Blokové schéma
 • Rozptylová studie
 • Odtah spalin
 • Bezpečnostní listy surovin
 • Kopie vydaných povolení dle zákona o ochraně ovzduší
 • Zpráva o odborné prohlídce kotelny/Zpráva o revizi plynového zařízení/Zpráva o kontrole nebo čištění spalinové cesty

Lhůty k vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádosti o povolení provozu se řídí dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Záležitost vyřizuje


Forma vyřízení na MHMP

Žádost s uvedenou zpáteční adresou, popřípadě telefonem, doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru ochrany prostředí a oddělení ochrany ovzduší se zasílá poštou, elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h) nebo předá osobně v podatelnách Magistrátu hl. m. Prahy.

 • adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 7:45 - 18:00 hod., pátek 7:45 - 16:00 hod.
 • adresa:     Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 • úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hod., pátek 8:00 - 16:00 hod.

Možnost odvolání

Odvolání proti vydanému rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.


Právní úprava

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti a o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (správní řád)