1. Úvodní ustanovení

1.1 Definice pojmů

Níže uvedené pojmy používané v těchto Podmínkách s velkými počátečními písmeny budou mít k nim přiřazený následující význam:

1.1.1 „Institucionální uživatel“ znamená právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, která s Městem uzavřela smlouvu o poskytování přístupu k on-line službám Portálu hl. m. Prahy.

1.1.2 „Kontaktní místo Portálu“ znamená místo, které slouží k osobnímu styku Města s veřejností v záležitostech souvisejících s Portálem. Adresa Kontaktního místa Portálu je uvedena na Portálu.

1.1.3 „Město“ znamená hlavní město Prahu, se sídlem na adrese Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, Česká republika, jako subjekt provozující Portál. 1.1.4 „Oprávněná osoba znamená ve vztahu k Institucionálnímu uživateli:

 • statutární orgán Institucionálního uživatele nebo členy jeho statutárního orgánu oprávněné jednat za Institucionálního uživatele, pokud je Institucionální uživatel právnickou osobou; nebo
 • osoba jednající za Institucionálního uživatele na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem Institucionálního uživatele; vzor plné moci je k dispozici v elektronické podobě na Portálu nebo v písemné podobě na Kontaktním místě Portálu; nebo
 • Institucionálního uživatele osobně, pokud je podnikající fyzickou osobou.

1.1.5 „Podmínky“ znamená tyto Podmínky pro používání portálu www.praha.eu. Podmínky se mohou vztahovat i na používání jiných portálů provozovaných Městem za předpokladu, že tyto portály na Podmínky odkazují. Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů a Města ve vztahu k Portálu a jeho používání.

1.1.6 „Portál“ znamená internetové stránky Města umístěné na webové adrese www.praha.eu, popř. i jiné internetové stránky Města za předpokladu, že tyto internetové stránky odkazují na použití těchto Podmínek.

1.1.7 „Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování přístupu k on-line službám Portálu hl. m. Prahy, která byla uzavřena v písemné formě mezi Uživatelem a Městem.

1.1.8 „Uživatel“ znamená každý subjekt, který používá Portál, tj. přistupuje k němu či využívá jeho funkcí, ať už jedná na účet svůj nebo na účet jiného; za Uživatele je považován i Institucionální uživatel.

1.2. Výkladová pravidla

  1.2.1 Odkazy v Podmínkách. Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na články či odstavce bez další specifikace, rozumí se tím články a odstavce těchto Podmínek.

  1.2.2 Jednání Institucionálního uživatele. Za Institucionálního uživatele činí úkony Oprávněná osoba, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

1.3 Práva k Portálu

  1.3.1 Vlastnictví Portálu. Vlastníkem Portálu je Město.

  1.3.2 Autorská práva k Portálu. Obsah Portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory a design, je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu Portálu.

  1.3.3 Práva k ochranným známkám. Portál obsahuje označení, která jsou chráněna jako ochranné známky podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). Nestanoví-li zákon o ochranných známkách jinak, je jakékoli užití těchto označení možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence.

2. Používání Portálu

2.1. Závaznost Podmínek

2.1.1. Závaznost Podmínek. Používání Portálu Uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Používáním Portálu Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. Pokud Uživatel s Městem uzavře Smlouvu, mají v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními těchto Podmínek přednost příslušná ustanovení uzavřené Smlouvy.

2.1.2 Nesouhlas s Podmínkami. V případě nesouhlasu s Podmínkami je Uživatel povinen se od Portálu neprodleně odhlásit a dále jej nepoužívat.

2.2. Práva a povinnosti Uživatelů

2.2.1 Způsob používání Portálu. Uživatel je povinen se při používání Portálu zdržet protiprávního jednání, v jehož důsledku může Městu nebo jakékoli třetí straně vzniknout majetková či nemajetková újma.

2.2.2 Povinnosti Uživatele. Uživatel se zejména zavazuje, že při používání Portálu nebude:

 • zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání Portálu;
 • adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy;
 • adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím zprávy obsahující viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit Portál, majetek či zájmy Města nebo třetích osob;
 • adresovat Portálu či šířit jeho prostřednictvím materiály, jejichž šíření či obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • uvádět nepravdivé či zkreslené údaje;\
 • vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem Portálu, které nejsou veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtu jiného Uživatele.

2.2.3. Právo používat Portál. Uživatel je oprávněn používat Portál a využívat jeho funkce pouze v souladu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Města uvedenými na Portálu.

2.3. Registrace Uživatele

2.3.1 Registrace Uživatele. Registrace Uživatele může být provedena:

 • v případě Uživatele, který není Institucionálním uživatelem:
  • dálkově prostřednictvím Portálu;
  • osobně na Kontaktním místě Portálu;
 • v případě Institucionálního uživatele pouze na Kontaktním místě Portálu.

Uživatel je v rámci registrace povinen uvádět pouze přesné, pravdivé a aktuální údaje.

2.3.2 Registrace prostřednictvím Portálu.Registraci prostřednictvím Portálu provede Uživatel vyplněním příslušného formuláře na Portálu. Při registraci Uživatel zadá své registrační údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa a zvolí si přihlašovací údaje v rozsahu uživatelské jméno a heslo. Registrace prostřednictvím Portálu je podmíněna výslovnou akceptací těchto Podmínek ze strany Uživatele. Registrace prostřednictvím Portálu nemusí umožňovat využívání funkcí Portálu v takovém rozsahu, jako registrace provedená na Kontaktním místě Portálu podle odstavce 2.3.3.

2.3.3. Registrace na Kontaktním místě Portálu. Při registraci na Kontaktním místě Portálu Uživatel uzavře s Městem písemnou Smlouvu. Ve Smlouvě budou uvedeny registrační údaje v rozsahu: (a) Uživatel, který není Institucionálním uživatelem: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování (nepovinné), emailová adresa a telefonní číslo (nepovinné); a (b) Institucionální uživatel: obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, IČ, sídlo/místo podnikání, adresa pro doručování (nepovinné), jméno a příjmení Oprávněné osoby, emailová adresa, telefonní číslo (nepovinné).

Pro účely ověření správnosti zadaných údajů předloží obsluze Kontaktního místa Portálu (i) Uživatel, který není Institucionálním uživatelem svůj občanský průkaz nebo povolení k trvalému pobytu, a (ii) Institucionální uživatel: výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán), případně živnostenské oprávnění nebo výpis z jiného rejstříku podle zvláštních předpisů (uvedené doklady nesmí být starší 3 měsíců), občanský průkaz nebo povolení k trvalému pobytu Oprávněné osoby, případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem Institucionálního uživatele. Uživateli budou obsluhou Kontaktního místa Portálu předány přihlašovací údaje v rozsahu uživatelské jméno a heslo. Registrace na Kontaktním místě Portálu je podmíněna výslovnou akceptací těchto Podmínek ze strany Uživatele.

2.3.4 Povinnost aktualizovat registrační údaje. Uživatel má možnost přístupu ke svým registračním údajům. V případě změny registračních údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje aktualizovat. Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu podle odstavce 2.3.2 aktualizuje své registrační údaje prostřednictvím Portálu. Uživatel, který se registroval na Kontaktním místě Portálu podle odstavce 2.3.3, aktualizuje své registrační údaje osobně na Kontaktním místě Portálu.

2.4. Ukončení registrace

2.4.1 Ukončení registrace Městem. Město je oprávněno jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele v případě, že Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Podmínkami, právním řádem nebo k újmě Města či třetích osob. O ukončení registrace ze strany Města bude Uživatel informován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele.

2.4.2 Ukončení registrace Uživatelem. Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu podle odstavce 2.3.2 je oprávněn ukončit svou registraci prostřednictvím Portálu. Uživatel, který se registroval na Kontaktním místě Portálu podle odstavce 2.3.3, je oprávněn ukončit svou registraci na Kontaktním místě Portálu. Registrace Uživatele v takové případě skončí 5. dnem kalendářního měsíce následujícího po oznámení ukončení registrace Uživatelem.

2.4.3 Ukončení smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že ukončením registrace dle odst. 2.4 se rozumí i ukončení Smlouvy uzavřené v rámci registrace Uživatele dle odst. 2.3.3, a to buď (i) výpovědí s okamžitou účinností (v případě ukončení registrace Městem dle odst. 2.4.1), nebo (ii) výpovědí s výpovědní lhůtou 5 dní, která začíná běžet dnem následujícím po oznámení ukončení registrace Uživatelem. Oznámení o ukončení registrace dle odst. 2.4.1 a 2.4.2 musí obsahovat informaci ohledně uvedené výpovědi Smlouvy o používání Portálu a okamžiku skončení účinnosti Smlouvy.

2.5 Přístup na portál

2.5.1 Dostupnost Portálu. Portál je veřejně a bezplatně přístupný prostřednictvím sítě internet, Město však za jeho dostupnost neodpovídá. Město si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost Portálu zejména z důvodu úprav Portálu či aktualizace jeho obsahu.

2.5.2 Technické parametry počítače Uživatele. Uživatel by měl pro přístup na Portál používat počítač, který splňuje doporučené minimální technické parametry uvedené na Portálu a je vybaven doporučeným webovým prohlížečem. Pokud Uživatel používá pro přístup na Portál počítač s jiným webovým prohlížečem, může se stát, že Portál nebude funkční nebo se nemusí správně zobrazit.

2.5.3 Přístup registrovaného Uživatele s využitím přihlašovacích údajů. Registrovaný Uživatel může přistupovat k Portálu pomocí svých přihlašovacích údajů získaných postupem podle odstavce 2.3.2 nebo 2.3.3.

2.5.4 Přístupové heslo. Uživatel je oprávněn kdykoli prostřednictvím Portálu změnit heslo používané k přístupu na Portál. Přístupové heslo by mělo obsahovat cifry i písmena a nemělo by být snadno uhodnutelné třetími osobami. Uživatel je povinen při svém prvním přihlášení na Portál změnit přístupové heslo získané při registraci podle odstavce 2.3.3.

2.6 Funkce Portálu

2.6.1.Dostupnost funkcí Portálu. Město si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost funkcí Portálu zejména z důvodu jejich úprav či aktualizací. Dostupnost některých funkcí Portálu může být podmíněna registrací Uživatele; v takovém případě je tato informace uvedena u příslušné funkce Portálu.

2.6.2. Aktivace funkcí Portálu. Využívání některých funkcí Portálu může být podmíněno aktivací příslušné funkce Portálu, v takovém případě je tato informace uvedena u příslušné funkce Portálu. Některé funkce Portálu mohou být aktivovány pouze osobně na Kontaktním místě Portálu a aktivace může být podmíněna předložením dodatečných dokumentů či poskytnutím dodatečných údajů; v takovém případě je tato informace, včetně potřebných dokumentů a údajů, uvedena u příslušné funkce Portálu.

3. Osobní údaje

3.1. Informace o zpracování osobních údajů

3.1.1 Zpracování osobních údajů. Při provozu Portálu dochází ze strany Města jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Uživatelů – fyzických osob, kteří jsou registrováni podle článku 2.3.

3.1.2 Účel zpracování osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů je plnění zvláštní smlouvy o používání Portálu uzavřené mezi Uživatelem a Městem, tj. umožnění využívání Portálu a jeho funkcí subjekty údajů, zajištění provozu, rozvoje a bezpečnosti Portálu a poskytování informací subjektům údajů o prováděném zpracování osobních údajů. Město nezpracovává osobní údaje subjektů údajů uvedené v odst. 3.1.1 pro komerční nebo obchodní účely. Město zejména bez předchozího souhlasu subjektů údajů či bez zákonného zmocnění neprodá, nevymění či jinak nezpřístupní zpracovávané osobní údaje třetím osobám; uvedené se netýká anonymních údajů, které v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určitému nebo určitelnému subjektu údajů.

3.1.3 Rozsah zpracovávaných osobních údajů Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

a)  u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, číslo karty opencard (pokud je tento údaj poskytnut), adresa pro doručování (pokud je tento údaj poskytnut), telefonní číslo (pokud je tento údaj poskytnut), emailová adresa, přihlašovací údaje pro přístup na Portál a údaje shromážděné či generované při využívání Portálu subjektem údajů;

b)  nad rámec osobních údajů uvedených pod bodem (i) jsou dále zpracovávány osobní údaje nezbytné pro zpřístupnění funkcí Portálu, které subjekt údajů využívá; o konkrétním rozsahu takto zpracovávaných údajů je subjektu údajů informován vždy při prvním přístupu k příslušné funkci Portálu; pro odstranění pochybností platí, že tyto údaje jsou zpracovávány pouze za předpokladu zpřístupnění konkrétní funkce Portálu na žádost subjektu údajů.

3.1.4 Doba zpracování osobních údajů.Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného subjektu údajů na Portál.

3.1.5 Další informace o zpracování osobních údajů.

a) Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

b) Zpracovatelé osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů jsou subjekty, které Město pověřilo zpracováním osobních údajů subjektů údajů a se kterými uzavřelo písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů; aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je dostupný na Portálu.

c) Příjemci osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpřístupňovány pouze příslušným zpracovatelům osobních údajů uvedeným pod bodem b).

3.1.6 Poučení o právech subjektů údajů

a) Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo požádat Město o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Město oprávněno požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

b) Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Městu své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Městu osobní údaje, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací.

c) Další práva subjektů údajů.  Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Město provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může (i) požádat Město o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Město odstranilo takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Město neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Město žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

3.1.7 Oprávnění ke zpracování osobních údajů. Město je oprávněno zpracovávat osobní údaje dle těchto Podmínek bez souhlasu jejich subjektů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Městem.

3.1.8 Ukončení zpracování osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn ukončit zpracování svých osobních údajů formou ukončení registrace na Portál v souladu s těmito Podmínkami.

3.1.9 Zpracovávání osobních údajů po ukončení registrace. Po ukončení registrace na Portál mohou být osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Města, příjemce osobních údajů, subjektů údajů nebo jiné dotčené osoby.

3.1.10 Ukončení zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli v průběhu trvání registrace na Portál požádat Město o ukončení zpracování jeho osobních údajů v rozsahu adresa pro doručování, emailová adresa, telefonní číslo a/nebo číslo opencard. V takovém případě však Město nebude moci poskytovat subjektu údajů služby podmíněné zpracováním příslušného osobního údaje. Registrace na Portál a možnost subjektu údajů využívat služby Portálu, které nejsou podmíněny zpracováním těchto osobních údajů, není ukončením zpracování těchto osobních údajů dotčena.

3.2. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů

Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na Město s dotazem ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy oou@praha.eu.

4. Bezpečnostní politika Portálu

4.1. Odpovědnost Uživatele

4.1.1 Odpovědnost Uživatele. Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje Portál, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na tomto počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z Portálu; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač Uživatele či počítače třetích osob. Město doporučuje Uživatelům, aby při používání Portálu měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.

4.1.2 Odpovědnost za elektronicky přenášená data. Město vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na Portál či stahována z Portálu, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Město však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na Portál nebo stahována z Portálu, třetí osobou.

4.1.3 Povinnost chránit přihlašovací údaje. Uživatel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Uživatel vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na Portál. Město nepožádá Uživatele o sdělení jeho hesla za jiným účelem, než je umožnění registrovaného přístupu na Portál. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na Portál, je o tom povinen Město neprodleně informovat. Pokud Uživatel používá k registrovanému  přístupu na Portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání Portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.

4.2 Shromažďování údajů při používání Portálu

4.2.1 Automatický sběr informací při používání Portálu. Obdobně jako při používání jiných internetových stránek, dochází při používání Portálu k automatickému shromažďování následujících informací:

a) IP (Internet Protocol) adresa poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přidělenou IP adresu;

b) plné doménové jméno poskytovatele internetového připojení a/nebo počítače používaného pro přístup na Portál, pokud má přímo přiděleno doménové jméno;

c) používaný typ prohlížeče (jako je například Netscape, Internet Explorer, Opera, Konqueror apod.) a operačního systému na počítači používaném pro přístup na Portál;

d) datum a čas navštívení Portálu;

e) internetové stránky, které byly navštíveny v rámci Portálu, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích;

f) adresy URL internetových stránek navštívených před návštěvou Portálu (lze-li je identifikovat).

4.2.2 Využití automaticky shromážděných informací. Město využívá informace shromážděné podle odstavce 4.2.1 k zajištění provozu Portálu, konkrétně k identifikaci výkonové potřeby na místě instalace, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli, zajištění bezpečnosti Portálu, ke statistickým účelům a za účelem zvyšování úrovně Portálu a jeho funkcí. Automaticky shromážděné informace podle odstavce 4.2.1 jsou anonymizovány a nelze je tedy vztáhnout ke konkrétnímu Uživateli.

4.2.3 Informace poskytnuté přímo Uživateli. Uživatel může při používání Portálu poskytnout Městu další informace např. prostřednictvím elektronické pošty, elektronického formuláře či personalizováním Portálu podle svých požadavků. Tyto informace mohou být Městem využity pouze v souladu s účelem, za kterým byly Uživatelem Městu poskytnuty.

4.2.4 Údaje nezbytné pro využívání funkcí Portálu. Využívání některých funkcí Portálu může být podmíněno poskytnutím dodatečných údajů ze strany Uživatele; v takovém případě je tato informace, včetně rozsahu potřebných údajů, uvedena u příslušné funkce Portálu. Poskytnuté údaje mohou být Městem zpracovávány pouze pro účel umožnění využívání příslušné funkce Portálu Uživatelem.

4.3 Soubory cookie

4.3.1 Soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které jsou využívány pro rozlišení Uživatelů a zjišťování informací během opakujících se návštěv Portálu Uživatelem. Používání souborů cookie je standardní praxe mezi provozovateli internetových stránek. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale nastavením preferencí prohlížeče lze soubory cookie odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud Uživatel příjímání souborů cookie odmítne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce Portálu dostupné nebo se Portál nemusí správně zobrazit.

4.3.2 Dočasné soubory cookie. Při provozu Portálu jsou používány tzv. dočasné soubory cookie, které po ukončení používání Portálu a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na pevném disku počítače.

4.3.3 Trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie po ukončení práce a uzavření prohlížeče zůstávají uložené na pevném disku počítače. Portál nepoužívá trvalé soubory cookie, pokud se však Uživatel zaregistruje na Portálu, bude použit trvalý soubor cookie pro usnadnění registrovaného přístupu Uživatele.

4.4 Webová návěští

4.4.1 Webová návěští. Webová návěští jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěští mohou v počítači Uživatele číst určité typy informací, například číslo souboru cookie, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěští umístěno. Funkci některých návěští lze vyřadit tím, že je odmítnuto přijímání odpovídajících souborů cookie.

4.4.2 Používání webových návěští Portálem. Portál používá webová návěští pro účely identifikace použitelnosti, výkonu a účinnosti Portálu, zajištění kompatibility s technologií používanou Uživateli a všeobecné doplnění a vylepšení funkcí Portálu.

4.5 Zasílání obchodních sdělení

4.5.1 Zasílání obchodních sdělení. Vysloví-li s tím Uživatel souhlas, budou mu na jeho emailovou adresu zasílána obchodní sdělení týkající se používání Portálu. V případě neudělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení či odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení podle odstavce 4.5.2 nebudou taková sdělení Uživateli zasílána.

4.5.2 Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu oou@praha.eu.

4.6 Elektronický podpis

4.6.1 Elektronický podpis. Některé funkce Portálu mohou být využity za předpokladu, že se Uživatel identifikuje elektronickým podpisem založeným na tzv. kvalifikovaném certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Taková skutečnost je vždy uvedena u příslušné funkce Portálu.

4.6.2 Získání kvalifikovaného certifikátu. Kvalifikovaný certifikát lze získat na základě žádosti podané u některého z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb a za podmínek stanovených tímto poskytovatelem.

4.7 Šifrování přenosu dat

Některé funkce Portálu využívají protokol https, který umožňuje zabezpečený přenos dat a komunikaci s Portálem. Taková skutečnost je vždy uvedena u příslušné funkce Portálu.

5. Odpovědnost

5.1 Města odpovědnost za obsah Portálu

5.1.1 Obsah umístěný na Portál Městem. Město vyvíjí úsilí k tomu, aby na Portálu byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Město však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na Portálu. Informace uvedené na Portálu slouží pouze jako všeobecný zdroj informací a Uživatelé by se na ně neměli spoléhat jako na výlučný informační zdroj, aniž by jej porovnali s jinými zdroji informací. Portál může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.

5.1.2 Obsah umístěný na Portál třetími osobami. Město není odpovědné za obsah Portálu, pokud byl tento obsah umístěn na Portál třetí osobou bez vědomí Města nebo v rozporu s těmito Podmínkami.

5.1.3 Změna obsahu Portálu. Město je oprávněno, nikoli však povinno, kdykoli změnit obsah Portálu.

5.1.4 Odstranění obsahu Portálu. Město je oprávněno kdykoli odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s těmito Podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo svým obsahem odporuje zájmům Města. Město je zejména oprávněno odstranit obsah, který je nepravdivý či klamavý, zasahuje do práv a oprávněných zájmů třetích osob, který je diskriminující z hlediska pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo který propaguje násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

5.2 Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran

Portál obsahuje odkazy na webové stránky odlišné od Portálu. Pokud Uživatel tyto odkazy využije, opustí tím Portál. Město nepřezkoumává obsah webových stránek třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od bezpečnostní politiky Portálu. Webové stránky třetích stran, na které odkazuje Portál, nepodléhají kontrole Města a Město nečiní ohledně těchto stránek žádná prohlášení. Město neodpovídá za dostupnost a obsah těchto webových stránek či za výrobky a služby, které jsou jejich prostřednictvím nabízeny. Město neodpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatel poskytne třetí straně prostřednictvím takových webových stránek.

5.3 Odpovědnost za škodu

Město nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Portálu, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností Města výslovně uvedených v těchto Podmínkách nebo která byla Uživateli způsobena úmyslně zaměstnanci či zástupci Města.

6. Závěrečná a přechodná ustanovení

6.1 Neplatnost ujednání

Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vynutitelná.

6.2 Jurisdikce  

Portál je umístěn a provozován v České republice a veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování případných sporů souvisejících s používáním Portálu jsou příslušné české soudy.

6.3 Změna Podmínek  

Město si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. V případě změny části 3. těchto Podmínek „Osobní údaje“ či části 4. těchto Podmínek „Bezpečnostní politika Portálu“ bude Město o chystané změně předem informovat registrované Uživatele prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele, jestliže Uživatel tuto emailovou adresu sdělil. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá Portál i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je povinen Portál nepoužívat a pokud je registrovaným Uživatelem, ukončit svou registraci podle věty první odstavce 2.4.2.

6.4 Účinnost Podmínek  

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2012.

6.5 Přechodná ustanovení

6.5.1 Registrace s využitím karty opencard. Po 1.12.2012 již není možné se registrovat k Portálu s využitím karty opencard vydané Městem.

6.5.2 Přístup s využitím opencard. Uživatelé, kteří se v období do 30.10.2012 registrovali na Kontaktním místě Portálu s využitím své osobní karty opencard vydané Městem, mohou po dobu platnosti této konkrétní karty opencard přistupovat k Portálu s jejím využitím, a to prostřednictvím čtecího zařízení čipových karet a zadáním PIN příslušné opencard. Počítač, který Uživatel používá pro přístup na Portál s využitím opencard, musí splňovat doporučené minimální technické parametry uvedené na Portálu.

6.5.3 Vrácení čtecího zařízení čipových karet. V případě, že Město zapůjčilo Uživateli čtecí zařízení čipových karet pro účely umožnění přístupu k Portálu s využitím karty opencard, je Uživatel povinen toto čtecí zařízení nepoškozené vrátit (i) při ukončení registrace Uživatele podle článku 2.4; nebo (ii) do 30 dnů ode dne skončení platnosti karty opencard, kterou Uživatel pro přístup k Portálu používal. Pokud Uživatel poruší povinnost vrátit zapůjčené čtecí zařízení, vzniká Městu právo na zaplacení paušálního poplatku ve výši 400,- Kč jako náhrady za nevrácené čtecí zařízení čipových karet. Nebude-li poplatek ze strany Uživatele zaplacen dobrovolně, bude jeho úhrada vymáhána v soudním řízení.