Vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 23/1998
 • Sbírka: 05/1998
 • Datum vydání: 09.07.1998
 • Datum účinnosti: 01.10.1998

Název

Vyhláška hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 9.7.1998 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Úvodní ustanovení
1. Podmínkou provozování taxislužby na území hlavního města Prahy je prokázání znalosti místopisu, znalosti právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby.

2. Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou řidiče taxislužby (dále jen “zkouška”), kterou provádí hlavní město Praha nebo jím pověřená osoba (dále jen “pověřená osoba”).
(V současné době je touto osobou Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy, Bolzanova 1, Praha 1)

3. Na postup upravený touto vyhláškou se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.


Čl. 2

Přihlášky ke zkoušce
Přihlášky se podávají písemně u pověřené osoby. V přihlášce uvede žadatel svoje jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště a přihlášku vlastnoručně podepíše.

Čl. 3

Vyhlašování zkoušek
1. Na jednotlivé termíny zkoušek budou žadatelé zařazováni v pořadí dle podání přihlášek. Ke zkouškám budou pozváni písemně do 15 dnů od podání přihlášky, nejpozději však 10 dnů před jejich konáním s uvedením termínu a místa konání zkoušky.

2. V případě, že se žadatel nezúčastní zkoušky, na níž byl pozván, může podat novou přihlášku ke zkoušce.

3. Termíny zkoušek se vyhlašují na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.

Čl. 4

Zkušební komise
1. Zkušební komise je tříčlenná, přičemž alespoň jeden člen komise musí být zaměstnancem dopravního úřadu a alespoň jeden člen komise musí být zaměstnancem živnostenského úřadu. Předsedou komise je vždy zaměstnanec dopravního úřadu nebo živnostenského úřadu hlavního města Prahy. Komise může k provádění zkoušek přizvat další osoby s hlasem poradním, jejichž odbornost přímo souvisí s předmětem zkoušky.

2. Členy zkušební komise a jejího předsedu jmenuje pověřená osoba.

3. Všichni členové zkušební komise a přizvané osoby jsou vázáni mlčenlivostí v záležitostech týkajících se zkoušek a jejich hodnocení.

Čl. 5

Provádění zkoušek
1. Zkoušku může konat osoba, která je k jejímu vykonání na základě přihlášky písemně pozvána a prokázala svoji totožnosti (dále jen “uchazeč”).

2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí
a) místopisu území hlavního města Prahy,
b) ustanovení právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele
(Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel, vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů ) ,
c) obsluhy taxametru.

3. Zkouška se skládá před zkušební komisí formou písemného testu, ústního přezkoušení a ověření praktických znalostí. Zkouška je neveřejná. U zkoušky mohou být přítomni pouze uchazeči, členové zkušební komise a přizvané osoby.

4. V průběhu zkoušky nesmějí uchazeči využívat cizí pomoci, používat pomůcky a podklady, pomáhat jiným uchazečům a jakýmkoliv způsobem narušovat průběh zkoušky. Porušení uvedených ustanovení je důvodem k vyloučení uchazeče od zkoušky.

5. Otázky ke zkoušce připravuje a sestavuje zkušební komise.

6. Otázky písemného testu jsou členěny na předměty místopis území hlavního města Prahy a ustanovení právních předpisů. Písemný test obsahuje po deseti otázkách z obou předmětů. Vyplněné testy odevzdají uchazeči nejpozději za 45 minut od zahájení písemné části zkoušky. Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením zkušebních otázek jednotlivých předmětů. Uchazeč v písemném testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně 80% dosažitelného bodového hodnocení z každého předmětu.

7. Ústní a praktickou část zkoušky může konat pouze uchazeč, který prospěl v písemném testu.

8. Otázky k ústní části zkoušky jsou připraveny z předmětů místopis území hlavního
města Prahy a ustanovení právních předpisů. Uchazeč obdrží z každého předmětu jednu otázku. Uchazeč v ústní části prospěl, jestliže jeho odpovědi byly hodnoceny alespoň jako uspokojivé všemi členy komise.

9. V praktické části zkoušky se ověřuje znalost obsluhy taxametru. Uchazeč musí
provést jeden stanovený úkon obsluhy taxametru. Uchazeč v praktické části prospěl. pokud bylo provedení stanoveného úkonu hodnoceno alespoň jako uspokojivé všemi členy komise.

10. Uchazeč u zkoušky prospěl, jestliže prospěl v písemném testu, v ústní části zkoušky a v praktické části zkoušky.

11. O průběhu zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol podepsaný všemi jejími členy. Protokol obsahuje datum a místo konání zkoušky, složení zkušební komise, seznam pozvaných a přítomných uchazečů, odevzdané písemné testy včetně jejich bodového ohodnocení, otázky položené v ústní části a úkony zadané v praktické části zkoušky a jejich hodnocení.

12. Námitky proti průběhu zkoušky může uchazeč uplatnit u pověřené osoby do 3 pracovních dnů od data, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky. Pověřená osoba rozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich uplatnění.

13. Uchazeči, který zkoušku úspěšně vykonal, vydá hlavní město Praha osvědčení o složení zkoušky (dále jen “osvědčení”). Osvědčení obsahuje jméno, příjmení a rodné číslo uchazeče, datum úspěšného vykonání zkoušky a dobu platnosti osvědčení. Osvědčení podepisuje předseda a nejméně jeden další člen zkušební komise.

Čl. 6

Opravné zkoušky
1. V případě, že uchazeč u zkoušky neprospěl, může podat přihlášku k opravné zkoušce nejdříve za 6 měsíců po datu konání první zkoušky.

2. V případě, že uchazeč u zkoušky neprospěl opakovaně, může podat přihlášku nejdříve za 1 rok po datu konání předcházející neúspěšné opravné zkoušky.


Čl. 7

Časová platnost osvědčení
Platnost osvědčení je 4 roky od data vykonání zkoušky.

Čl. 8

Přechodné ustanovení
Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti této vyhlášky platí následující odchylná ustanovení:
a) Zkouška se skládá před zkušební komisí pouze formou písemného testu z předmětů místopis území hlavního města Prahy a ustanovení právních předpisů. Písemný test obsahuje po dvaceti otázkách z obou předmětů. Vyplněné testy odevzdají uchazeči nejpozději za 90 minut od zahájení písemné části zkoušky. Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením zkušebních otázek jednotlivých předmětů. Uchazeč v písemném testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně 80% dosažitelného bodového hodnocení z každého předmětu.
b) Platnost osvědčení se stanoví podle celkového dosaženého bodového hodnocení výsledků písemného testu. Pro hodnocení v rozsahu
1. 95 - 100 % je platnost osvědčení 4 roky
2. 90 - 94 % je platnost osvědčení 3 roky
3. 85 - 89 % je platnost osvědčení 2 roky
4. 80 - 84 % je platnost osvědčení 1 rok
od data vykonání zkoušky.


Čl. 9

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.1998.RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl.m.Prahy


Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl.m.Prahy
 

Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 28/2005
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb.hl.m.Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 12/2003
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 16/1999
  Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy,o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy
 • 7/2002
  Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění vyhl. hl. m. Prahy č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl.m.Prahy, ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy
 • 5/2008
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 18/2013
  Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů