Vyhláška 16/1999

Obecné informace

  • Číslo: 16/1999
  • Sbírka: 08/1999
  • Datum vydání: 25.06.1999
  • Datum účinnosti: 15.07.1999

Název

Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy,o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.6.1999 vydat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, se mění takto:

V čl. 6 odst. 1 se slova “za 6 měsíců” nahrazují slovy “za 3 měsíce”.

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.7.1999.


Ing. arch. Jan K a s l, v. r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Š v e c, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy