Vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

 • Číslo: 33/1999
 • Sbírka: 00/1999
 • Datum vydání: 26.10.1999
 • Datum účinnosti: 01.01.2000

Název

Vyhláška hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy

Obsah

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 26.10.1999 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm.1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb. a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Touto vyhláškou se vyhlašuje stavební uzávěra ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu pro celý rozsah velkého rozvojového území nebo jeho ucelenou část, vymezenou pořizovatelem1) schváleného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Praha2).
 

Čl. 2

Velká rozvojová území jsou vymezena v příloze č. 1 této vyhlášky.
 

Čl. 3

Na území stavební uzávěry je zakázáno provádět veškeré stavby mimo staveb drobných3), stavebních úprav stávajících staveb, u kterých nedojde ke změně jejich funkčního využití, staveb inženýrských sítí celoměstského významu nebo nezbytných pro existenci stávajících staveb a staveb dopravních celoměstského významu.

Čl. 4

Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby, pro které bylo vydáno ke dni účinnosti této vyhlášky územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.

Ing.arch. Jan Kasl, v.r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) Útvar rozvoje hlavního města Prahy
2) Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením ZHMP č. 10/05
dne 9.9.1999
3) § 139b zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů

 

Pozměňující vyhlášky / nařízení

 • 21/2006
  Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 23/2001
  Nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění vyhl. hl. m. Prahy č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění vyhl.hl. m. Prahy č. 43/2000 Sb. hl. m. Prahy a nařízení hl. m. Prahy č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy
 • 43/2000
  Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy
 • 5/2004
  Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 23/2005
  Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl.m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 3/2006
  Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěřre ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 22/2002
  Nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška hl. m. Prahy č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy