Vyhláška 7/2002

Obecné informace

  • Číslo: 7/2002
  • Sbírka: 6
  • Datum vydání: 25.04.2002
  • Datum účinnosti: 01.06.2002

Název

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění vyhl. hl. m. Prahy č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl.m.Prahy, ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy

Obsah

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.4.2002 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 41 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Čl. 5 odst. 3 vyhlášky č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, zní:

“(3) Zkouška se skládá před zkušební komisí formou písemného testu, ústního přezkoušení a ověření praktických znalostí. Zkouška je veřejná.”.

 

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

 

 

 

 

Ing. arch. Jan K a s l, v. r.

primátor hl. m. Prahy

 

 

Ing. Petr Š v e c, v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy