Rada hlavního města Prahy se usnesla dne… vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 77a odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., toto nařízení:


§ 1
Předmět úpravy

(1) Zřizuje se přírodní rezervace Prokopské údolí (dále jen „přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany je ojedinělá geologická, geomorfologická lokalita s význačným výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů, zejména suchomilných druhů. Jsou zde
zastoupena především tato společenstva:
a) vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) (T6.2B),
b) panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) (T3.1., T3.2),
c) polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (T3.3D, T3.4D),
d) lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a roklích (L4),
e) hercynské dubohabřiny (L3.1).

(3) Předmětem ochrany jsou dále významné geologické profily a geologické i
geomorfologické fenomény, jako jsou například:
a) Novoveské vulkanické centrum, tvořené pyroklastiky a bazalty silurského stáří (Hemrovy skály),
b) skalnaté svahy Butovického hradiště,
c) břehy nad Prokopským a Dalejským potokem spolu s řadou opuštěných lomů.

(4) V území je rovněž odkryt souvislý geologický vrstevní sled od svrchního ordoviku
(kosovské souvrství) až po střední devon (srbské souvrství) s bohatými nálezy fosilií.

(5) K zabezpečení přírodní rezervace před rušivými vlivy se zřizuje ochranné pásmo.

 

 

Základní informace

Začátek připomínkování: 13.8.2019
Konec připomínkování: 12.9.2019

Kontaktní osoba: Mgr. David Čuřík,
tel. 236 004 366, david.curik@praha.eu, Odbor ochrany prostředí