Galerie hlavního města Prahy nechala osadit nově vytesané vázy jen několik dnů před 13. červnem, tedy dnem, kdy se světí památka sv. Antonína Paduánského. Vázy na sobě mají reliéfy znázorňující život a skutky sv. Antonína Paduánského.

Vázy pod tlakem vandalů

Vázy měly velmi pohnutý osud, jedna zmizela na počátku 20 století, druhou poškodili vandalové a obě pak byly nahrazeny sekanými hrubými kopiemi bez reliéfů.

Pomohli potápěči

Rekonstrukce obou váz byla spíše detektivní prací. Autorka obou nových váz, akademická sochařka Martina Hozová s dalšími spolupracovníky a lidmi z Galerie hl. města Prahy nakonec vytvořila autentické vázy. Pomohl k tomu i nález potápěčů, kteří v zimě 2009 našli velký fragment zmizelé vázy při hledání pilířů Juditina mostu. „Podařilo se nám identifikovat výjev sv. Františka s oslem, sklánějícím se před hostií v rukou světce,“ uvedla Petra Hoftichová z Galerie hl. m. Prahy.

Detektivní práce

Podobně jako samotné reliéfy na vázách, tak i poklopy vznikaly na základě téměř detektivní práce. Nakonec se podařilo Martině Hozové i vzhled poklopů zrekonstruovat. Ostatně v Praze nepracovala na podobné zakázce poprvé. Jejím dílem je kopie barokní sochy Diany ve Vrtbovské zahradě. Vázy vytvořila v jemnozrnném hořickém pískovci, který dovoluje obdobnou jemnou modelaci jako původní kámen, tzv. pražský pískovec.

„Autorka, se plně podřídila originálnímu rukopisu Jana Oldřicha Mayera, který je také autorem dalších soch na Karlově mostě, sousoší sv. Kosmy a Damiána s Kristem Spasitelem a sochy sv. Judy Tadeáše,“ řekla Hoftichová.

Co najdete na vázách

„Na most se vracejí obě dvě vázy v náznakové původní podobě s náročně vypracovanými reliéfy,“ řekla Petra Hoftichová. Na vázách je z mostu vidět kázání sv. Antonína rybám a vzkříšení mladíka. Výjev zachycující poklekajícího oslíka, který byl hladový přiveden ke světci a přece nedokázal pozřít Tělo Páně, zůstane většině návštěvníků skryt na rubu vázy nad Vltavou.

O soše a svatém

Objednavatelem sochy sv. Antonína Paduánského pro Karlův most byl rada purkrabského soudu Kryštof Mořic Wittauer. Sv. Antonín Paduánský se narodil 15. srpna roku 1195 v Lisabonu, jako patnáctiletý vstoupil do řádu augustiniánů, ale poté, co viděl osud pěti františkánů, kteří byli umučeni v Maroku v roce 1220, přestoupil do františkánského řádu a odjel na misii do Afriky. Po několika peripetiích a se stal kazatelem v Lombardii, působil na univerzitách v Montpellier a Toulouse.

Antonínova kázání byla natolik uchvacující a zároveň úderná, že se mu začalo říkat kladivo na kacíře a papež Řehoř IX. jej nazval Archou Písma Svatého. Založil několik klášterů, usadil se v Padově a ve vesničce Campo di San Pietro nedaleko Padovy naposledy spočinul. Stalo se tomu tak 13. června 1231.

Svatořečen byl pouhých jedenáct měsíců po své smrti. K jeho atributům patří lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž, kniha, chléb a malý Ježíš. Je patronem šťastného manželství, žen a dětí, chudých, cestujících, starých lidí, pekařů, horníků, loďařů, námořníků, trosečníků, pasáčků vepřů, pošťáků. Je vzýván pro pomoc při znovunalezení ztracených věcí, za šťastný porod, proti neplodnosti, proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru, proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám. Nejčastěji bývá zobrazován, jak káže rybám či jak se osel klaní před hostií v jeho ruce.

Zdroj: Muzeum Karlova mostu