Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  pp. Klega, Hodek, Kotvová a Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin. Hostem jednání k bodu 3) byli jednatelé společnosti Incheba Praha – Ing. Čepek, Ing.arch. Kaliský a Ing. Stopková, k bodu 5) Ing. Svoboda, ředitel OSM a Mgr. Dykast, ředitel BYT. Za nepřítomnou členku výboru Mgr. Kotvovou se jednání zúčastnil její asistent p. Weigert.

 

Program jednání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů zápisu

3)    Stav rozvoje Výstaviště Praha (přizváni zástupci Incheby a  p. radní Richter)

4)    Informace z majetkové komise ze dne 11.4.2007

5)    Stav využití vykoupených domů v Lahovicích  (přizváni ředitel OSM Ing. Svoboda a ředitel BYT Mgr. Dykast)

6)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu ověřeného zvolenými ověřovateli Ing. Dvořákem a Mgr. Choděrou. – bez připomínek. Zápis byl schválen.

 

Ad 2)

Ověřovateli zápisu z 5. jednání byli  jednomyslně schváleni  pp. Kužel  a Mgr. Choděra.

 

Ad  3)

3.1

Zástupci Incheby Praha předložili stručný materiál k obnově a rozvoji areálu Výstaviště a předvedli audiovizuální prezentaci budoucího rozvoje výstaviště s hlavním zaměřením na výstavbu víceúčelové haly. Mezi nejzávažnější informace  bylo sdělení Ing. Čepka, že  již bylo získáno územní rozhodnutí ke dni 19.6.07 a stavební povolení pro výstavbu nové haly, které nabylo právní moci ke dni 8.1.2007.

 

Do diskuse se zapojili  všichni členové Výboru. PP.  Šlosár – jak se řeší doprava, Pázler  - termín zahájení, náklady, otázka dotace na provoz bazénu - grant, dále upozornil na Dohlížitelský výbor, který se již 2 roky nesešel, Witzany – kontrola smluv a jejich celková  rekapitulace, pojištění areálu, jak funguje malá ledová plocha, jaká je střešní krytina haly, jak dlouho bude stát provizorní  montovaná hala před Průmyslovým palácem, přehled o vložených financích do areálu od předání objektu,  jaká je životnost haly v návaznosti na 60-ti letý pronájem, Kužel – jak bude řešeno  využití další části výstaviště – směr severní – Bruselská cesta, sociální zařízení, úprava parku, Dvořák - pojištění areálu, povodně r. 2002, obnovit činnost Dohlížitelského výboru, PVA – vypovězení smlouvy Choděra – dohlížitelský výbor – může pouze doporučit Radě, Klíma – existence divadla Spirála v novém projektu rozvoje Výstaviště.

 

Zastupitelé Incheby  průběžně zodpovídali dotazy.

 

 

3.2.

Zástupcem Incheby byla podána informace o podání grantu na provoz bazénu na  VP - se zamítavým stanoviskem.

 

Předseda výboru prověří, proč grantová komise nedala žádný příspěvek na  bazén na VP.

 

Předseda výboru  závěrem poděkoval zástupcům Incheby.

 

3.3.

Problematika Letňanského výstaviště (rozepře mezi  HMP a PVA, vypovězení smlouvy)  bude projednána na zářijovém jednání VHP.

 

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 4)

Zápis  z majetkové komise ze dne 11.4.2006  byl vzat na vědomí.  Současně byl předložen program  majetkové  komise konané dne 16.5.07 s tím, že zápis z jejího konání bude členům VHP zaslán po jeho obdržení. Případné dotazy k zápisu z MK ze dne 16.5.07 budou zodpovězeny na červnovém zasedání VHP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 5)

Ke stavu využití vykoupených domů v Lahovicích byla členům VHP  předána odpověď na   interpelaci z 5. zasedání ZHMP ze dne 22.3.07.  Ing. Svoboda, ředitel  OSM podal stručnou informaci o dosavadním vývoji  k 30 objektům, které byly vykoupeny HMP po povodni v r. 2002 a jejich další využití řeší odbor správy majetku (9 objektů), odbor obchodních aktivit (10) a odbor bytový (11). Část domů je v desolátním stavu a v současné době  se zpracovává finanční náklad na  rekonstrukci  15 objektů – předpoklad cca 22 mil. Kč. V současné době je 15 objektů již  vyřešeno a dalších 15 je připraveno k dalšímu využití -   městská policie,  zázemí pro společnosti , které zajišťují výstavbu pražského okruhu. Mgr. Dykast  sdělil, že využití 9 bytů již bylo vyřešeno, a to na základě rozhodnutí MČ. Využití dalších bytových objektů bude předloženo nejpozději do konce června  Radě hl.m. Prahy. Dále upozornil, že řada zájmů o využití objektů ztroskotala.

Všechny dotazy členů VHP k výše uvedené problematice byly zodpovězeny.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

Ad 6) Různé

Předseda VHP  upozornil  na  usnesení  RHMP č. 570 ze dne 24.4.07 týkajícího se  návrhu na vyhlášení  dvoustupňového výběrového řízení Projekt urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova  spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků s tím, že se jedná o území  cca 917 tis m2   pro rekrační, společenské a sportovní využití. Vzhledem k rozsáhlosti VŘ  doporučuje Radě navrhnout, aby výběrová komise byla samostatná. Všechny materiály jsou k dispozici na VHP a na vyžádání  je lze poskytnout případným zájemcům z řad členů VHP.

V diskusi bylo doporučeno, aby  závěry výběrového řízení byly před projednáním v Radě projednány ve Výboru HP.

 

Předseda VHP upozornil, že červnové zasedání VHP se bude věnovat Zprávě o plnění rozpočtu HMP a vyúčtování výsledků hospodaření za rok  2006. Podklady budou členům VHP zaslány s předstihem.

 

P. Witzany doporučil, aby byla doplněna informace týkající se areálu PVA Letňany – strategický záměr města a další záležitosti týkající se právní záležitosti  ve věci vypovězení smlouvy.

Otázka PVA bude řešena jako samostatný zářijového jednání VHP – viz bod 3) tohoto zápisu.

 

 

Ad 7)

Návrh programu červnového zasedání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů

3)    Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření HMP za rok 2006 – přizvány Ing.. Kousalíková a Ing. Javornická

4)    Informace z majetkové komise ze dne 16.5.2007

5)    Informace k PVA

6)    Různé

 

Program byl jednomyslně schválen

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin.

 

6. zasedání výboru hospodářské politiky se bude konat  6. června 2007 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 23.5.2007

 

Schválil:

 

……………………………………….   

 Petr Kužel            

 

 

……………………………………….

Mgr. Jan Choděra

 

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma