Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. Z. Drhová, PhD., Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I. Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, B. Zoufalík

 

 

1. Schválení zápisu z 39. zasedání a schválení programu 40. zasedání

  • Ing. Drhová požádala o změnu v zápise ze 39. zasedání na str. 2, 7. a 8. řádek v tomto znění: „…novela zákona o obecně prospěšných společnostech, která je v parlamentu, by měla vyhovovat pro transformaci, a tudíž by měla být v tomto materiálu zapracována.“ Členové výboru souhlasili se zapracováním požadavku Ing. Drhové a schválili správnost zápisu z  39. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 40. zasedání a souhlasili s přeřazením bodu 4 před bod 3. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Návrh Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy

  • Členové výboru obdrželi návrh Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy, kterou zpracoval  Poradní sbor primátora.
  • Členové výboru doporučili, aby tento materiál byl předán k připomínkování všem městským částem, všem ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury a dále, aby byl k připomínkování zveřejněn na webových stránkách OKP.

Usnesení: . Výbor vzal na vědomí  návrh Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy, doporučil postoupit ho do veřejného připomínkového řízení, a poté předložit znovu na zasedání výboru pro kulturu k odsouhlasení před projednáním v Radě HMP.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

3 – Návrh na navýšení finančního příspěvku – grantu

  • Výbor obdržel 6 žádostí o navýšení finančního příspěvku – grantu v oblasti kultury a umění pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že grantová komise, která připravila návrh pro udělení těchto grantů, již neexistuje, doporučil Bc. Pecha přijmout variantu B navrženého usnesení.

Usnesení: Výbor nedoporučuje  navýšení grantů hl.m.Prahy.

(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

4. Partnerství hl.m.Prahy

  • Bc.Pecha představil  žádosti o partnerství hl.m.Prahy, u každé žádosti přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se nehlasovalo.

 

 

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady

projektu

(v Kč)

Požadovaná

částka

(v Kč)

Doporučení

výboru

(v Kč)

286

SPIN & FLY s. r. o.

Orvis Cup 2009 První pražský muškařský závod

6 000 000

1 000 000

0

341

SGR Marketing-Service-

Center

 

Velká výstava významné rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové ČECHY LEŽÍ U MOŘE - příprava v roce 2009

856 000

225 000

50 000

342

MEDIA FLOW, s. r. o.

20. výročí 17. listopadu 1989

1 500 068

1 500 068

1 000 000

343

Nari Models, spol. s r. o.

 

Charitativní projekt MOSTY

260 000

50 000

20 000

344

Mgr. Vladana Rýdlová

 

Rebelující dámy české hudby, Diví muži na zemi i mimo ni

890 000

300 000

200 000

345

POST BELLUM

 

Výstava "My jsme to nevzdali"

3 802 600

400 000

0

4346

Veleobec sdružených obcí Baráčníků

 

Všebaráčnický krojovaný ples ve všech prostorách paláce Žofín - příprava

765 000

35 000

25 000

347

Pražská organizace Pionýra

 

PRO-ROCK - soutěž mladých rockových kapel do 26 let,

10. ročník

198 500

55 000

0

348

Ostrovy s. r. o.

 

United Islands of Prague 2010 - příprava

30 000 000

700 000

300 000

349

ArtCenter s. r. o

 

Muzikál "Kladivo na čarodějnice"

40 164 000

3 000 000

900 000

350

Libuše Addarová

 

Festival česko - francouzsko - berberské kultury

1 110 000

450 000

0

351

P&J Music s.r.o.

Jazz meets World 2009 – navýšení příspěvku (Koncert : Avishai Cohen Aurora)

711 000

120 000

100 000

352

Etapa PRO s.r.o.

Vánoční program

4 660 000

4 000 000

2 000 000

353

Mezinár. křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka

Kulturou proti antisemitismu a neonacismu – příprava

550 500

230 500

100 000

354

Impresario – česká umělecká agentura, spol. s r.o.

Cassandra Wilson poprvé v Praze

2 100 000

500 000

300 000

355

FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s.

5. Festival krátkých filmů Praha - příprava

3 020 000

1 700 000

900 000

356

Obecní dům, a.s.

IX. reprezentační ples hlavního města Prahy

2 906 000

1 500 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

99 493 668

15 765 568

6 895 000

 

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl.m.Prahy a navrhl poskytnout finanční podporu hl. m. Prahy 13 kulturním projektům v celkové výši 6 895 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

5. Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

  • Mgr. Kněžínek představil návrh výstavních titulů pro rok 2010 v režimu bezplatného užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici.

Usnesení: Výbor souhlasí s návrhem výstavních titulů a doporučuje Radě HMP tento kalendář výstav pro bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici na rok 2010 ke schválení.

(Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

6. Různé

6.1 Záměr na podání přihlášky hl.m.Prahy o prestižní titul Praha – UNESCO kreativní město literatury

  • Mgr. Kněžínek a Mgr. Navrátilová  představili záměr na podání přihlášky hl.m.Prahy o prestižní titul Praha – UNESCO kreativní město literatury. Tato aktivita vzešla od subjektů působících v hl.m.Praze, které zároveň požádaly, aby koordinátorem přípravy přihlášky byla Městská knihovna v Praze. Související náklady budou 4,5 milionu Kč. Uvedená kritéria pro zápis na seznam skupiny měst – nositelů uvedeného titulu přispějí k rozvoji města a zvýší jeho intelektuální kredit.
  • V následné diskusi členové výboru tuto aktivitu jednoznačně podpořili a požádali OKP o průběžnou informaci o jejím naplňování.

Usnesení: 1. Výbor souhlasí s přípravou podkladů pro podání přihlášky o titul Praha – UNESCO kreativní město literatury.

2. Výbor doporučuje radnímu  Richterovi předložit tento materiál Radě HMP.

(Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

6.2 Mezinárodní humanitární  a umělecký projekt Kámen a lidé

§    Bc. Pecha představil dopis Mezinárodní umělecké společnosti, o.p.s. s informací o mezinárodním humanitárním projektu Kámen a lidé. Společnost by chtěla v Praze v rámci tohoto projektu uspořádat mezinárodní sochařské sympozium a vzniklé sochy věnovat městu.

§    Členové výboru v následné diskusi podpořili tento projekt s tím, aby OKP vyšel společnosti vstříc a byl jí nápomocen s koncepční přípravou projektu. Nových soch je v hl.m.Praze málo. F.Adámek doporučil kontaktovat městské části, které budou mít o sochy jistě zájem. Ing. Alinčová navrhla kontaktovat odbor sociální péče, aby vytipoval sociální zařízení se zahradami přístupnými veřejnosti, kde by se dal novými sochami zkultivovat veřejný prostor.

Usnesení:  Výbor podporuje projekt a doporučuje OKP, aby se spojil se žadatelem Mezinárodní uměleckou společností, o.p.s. a pomohl s koncepční přípravou.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

Mimořádné zasedání se bude konat dne 25. 11. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 9. 12. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha