Přítomni: (výbor je usnášeníschopný)

D.Hodek

Mgr. F. Cipro

M. Reedová

D.Gušlbauerová

JUDr. P. Hulinský

RNDr. M. Macek

Ing. Čadilová

Mgr.L. Šilha

Mgr. P. Štěpánek

 

Přizváni:

Ing. Čadilová - PD

RNDr. Z. Boukalová – Regionální Env.centrum ČR

Doc Hrkal

 

Omluveni:

MUDr. M. Bartáková

M. Šandová

MUDr. P. Bém

RNDr. J. Ryšlinková

JUDr. M. Jančík

 

Místopředseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

 

Bod 1.

Schválení zápisu z jednání 6.schůze ZV ZHMP 2009

Zápis z jednání 6.schůze ZV ZHMP byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 2.

Schválení programu jednání 1.schůze ZV ZHMP

Tento návrh programu byl všemi členy jednomyslně schválen.

 

Bod 3 .

Projekt PÁNÍ – představení II.fáze projektu

 

Doc.Hrkal zrekapituloval kritickou situaci v hlavním městě Nepálu týkající se znečištění vody a celkově vodních zdrojů. Představil II.fázi projektu PÁNÍ, který bude navazovat na již proběhlou etapu PÁNÍ I. Projekt II.bude spočívat ve dvou liniích, přičemž linie A bude obsahovat hydrogeologický průzkum vybraných pilotních lokalit a linie B bude obsahovat workshopy, diseminační aktivity, networking a strategie twinningové spolupráce v letech 2010 – 2013.

 

M. Reedová

Navrhuje, aby se HMP finančně podílela zejména na linii A, která je  podle ní důležitá. Navrhuje přispět na projekt 1/3  z celkových nákladů 1.660.000,- Kč, tj. cca 533 000,- Kč.

 

D. Hodek

Souhlasí, aby se HMP finančně podílela na linii A, a to ve výši 500 000,- Kč.

 

M. Macek

Navrhuje podílet se ve výši 1/3 až 1/2

 

D. Gušlbauerová

Navrhuje podílet se ve výši 400.000,- Kč

 

Předseda ZV

Navrhuje podílet se ve výši 435.000,- Kč. Tato částka je v rozpočtu projektu PÁNÍ II nazvaná jako přímá aktivita UK – celkem 435.000,- Kč.

 

F. Cipro

Upozorňuje, že v rozpočtu OZV se počítá s podporou na tento projekt ve výši 250.000,- Kč.

 

Na I. fázi projektu PÁNÍ bylo již HMP poskytnuta částka 450tis. Kč. Abychom zachovali kontinuitu obou fází a zároveň reflektovali rozpočtové možnosti HMP pro letošní rok, navrhuje předseda ZV hlasovat k návrhu na finanční příspěvek na II.fázi projektu PÁNÍ ve výši 435.000,- Kč, což představuje „přímou aktivitu UK“, jak je uvedeno v rozpočtu projektu PÁNÍ II.

 

Všichni členové hlasují PRO.

 

 

Bod 4 – Haiti – projekty humanitární pomoci

 

Předseda ZV konstatuje, že třem organizacím již byly poskytnuty finanční příspěvky na okamžitou pomoc těsně po živelné katastrofě na Haiti. Jednalo se o organizace: Člověk v tísni, Adra a Charita ČR. Těmto třem organizacím byla rozdělena částka 12mil Kč (každé organizaci 4mil). Dnes, na zahraničním výboru se má navrhnout rozdělení dalších 20,1mil Kč, které byly Zastupitelstvem HMP schváleny.

 

F. Cipro stručně představil a zrekapituloval jednotlivé  projekty. Jedná se celkem o 10 projektů, z nichž dvě organizace předložily po dvou projektech (UNICEF a Charita ČR)

 

Projekt 1 (ADRA) – projekt má tu nevýhodu, že se jedná o krátkodobý projekt. Praha by financovala 100%

 

Projekt 2 (Člověk v tísni) – projekt má tu výhodu, že by fungoval dlouhodobě (postavená škola by byla kamenná). Praha by financovala 100%

 

Projekt 3 (Český červený kříž)  – jedná se opět o krátkodobý projekt

 

Projekt 4 (IOM) – dle jeho názoru není v současné situaci vhodná chvíle na psychosociální pomoc obyvatelům, toto by doporučil po delší době, až budou poskytnuty základní potřeby

 

Projekt 5 (UNICEF) – organizace nepožaduje celou uvedenou částku po HMP, jedná se o celkový součet nákladů. Tento projekt podpořila i Vláda ČR. Výhoda je zkušenosti této organizace

 

Projekt 6 (UNICEF) – jediný tento projekt vytváří komplexní péči o děti, které zůstaly na ulici. I tomto případě organizace nepožaduje celou uvedenou částku po HMP, jedná se o celkový součet nákladů.

 

Projekt 7 (HAND FOR HELP) – jedná se o nejkomplexnější projekt z těchto projektů, postavení pevné nemocnice, kam se pošlou odborníci, poté bude nemocnice fungovat i nadále.

 

Projekt 8 (LÉKAŘI BEZ HRANIC) – jedná se o komplexní projekt, organizace je mezinárodní

 

Projekt 9 (CHARITA ČR) – projekt je dostatečně komplexní, jedná se o základní výživu a hygiena. Z krátkodobého hlediska se jeví efektivní, z dlouhodobého ne

 

Projekt 10 (CHARITA ČR) – jedná se o projekt, který se jeví jako dobrý z dlouhodobého hlediska

 

Předseda ZV navrhuje, aby výběr organizací a přerozdělení financí proběhlo ve třech fázích:

 

Fáze 1

Vyjmutí těch organizací, které se jeví jako nevhodné.

 

Fáze 2

Organizacím, kterým již byly poskytnuty prostředky  á 4 mil, poskytnout rozdíl mezi touto částkou a jimi požadovanou částkou v projektu

Organizacím, kterým zatím nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, poskytnout částku ve výši poloviny jimi požadované částky v projektu

 

Fáze 3

Rozdělení zbývající částky rovným dílem mezi 6 projektů

 

 

Fáze 1.

Předseda ZV navrhuje vyjmout z výběru projekty organizací, které jsou mezinárodní, tj. organizace č. 4, 5, 6, 10 (IOM, UNICEF, UNICEF, CHARITA ČR)

 

Do další fáze by tedy postoupily projekty č. 1, 2, 3, 7, 8, 9 (ADRA 5 311 230 Kč, ČLOVĚK V TÍSNI 5 000 000 Kč, ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 3 285 000 Kč, HAND FOR HELP 10 000 000 Kč,  LÉKAŘI BEZ HRANIC 6 000 000 Kč, CHARITA ČR 5 049 262 Kč)

 

Dohromady požadováno 34,6 mil Kč.

 

Všichni členové jsou PRO.

 

Fáze 2.

Předseda ZV dále navrhuje rozdělení finančních prostředků dle systému shora, a to takto:

 

ADRA 1,3 mil Kč (5,3 – 4 již poskytnuté)

ČLOVĚK V TÍSNI 1 mil Kč (5 – 4 již poskytnuté)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 1,7 mil Kč (polovina z 3,3)

HEND FOR HELP 5 mil Kč (polovina z 10)

LÉKAŘI BEZ HRANIC 3 mil Kč (polovina z 6)

CHARITA ČR 1 mil Kč (5 – 4 již poskytnuté)

 

Zbývá tedy rozdělit 6 mil Kč + 1,1 mil Kč ponechat jako rezervu pro další potřebu.

 

Fáze 3.

6 mil Kč navrhuje rozdělit mezi projekty rovným dílem, a to každému projektu 1 mil Kč.

 

ADRA 2,3 mil (4 mil již přidělené = celkem 6,3)

ČLOVĚK V TÍSNI 2 mil  (4 mil již přidělené = celkem 6)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 2,7 mil

HEND FOR HELP  6 mil

LÉKAŘI BEZ HRANIC 4 mil

CHARITA ČR 2 mil (4 mil již přidělené = celkem 6)

 

Celkem by bylo rozděleno 19 mil.+ 1,1 mil jako rezerva pro možné další potřeby (např. cca 200.000 Kč pro tranzitní potřebu na ostrově)

 

M. Macek

S tímto návrhem nesouhlasí. Navrhuje rozdělení takto:

 

ADRA 3,18 mil

ČLOVĚK V TÍSNI 3  mil

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 1,92  mil

HEND FOR HELP 6 mil

LÉKAŘI BEZ HRANIC 3,6 mil

CHARITA ČR 3 mil

 

D. Gušlbauerová

Souhlasí s původním návrhem předsedy ZV s tím, že by u dvou organizací provedla změnu, a to:

ADRA snížit na 2 mil Kč

ČESKÝ ČERVENÝ KRÍŽ navýšit na 3 mil Kč

 

Předseda ZV souhlasí.

 

M. Macek

Organizace, kterým byla již přidělená celková částka 4 mil Kč již vyúčtovaly ?

 

F. Cipro

Zatím ne, pouze část.

 

Předseda ZV rekapituluje a navrhuje hlasovat:

 

ADRA 2 mil (4 mil již přidělené = celkem 6,3)

ČLOVĚK V TÍSNI 2 mil  (4 mil již přidělené = celkem 6)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 3 mil

HEND FOR HELP  6 mil

LÉKAŘI BEZ HRANIC 4 mil

CHARITA ČR 2 mil (4 mil již přidělené = celkem 6)

+ 1,1 mil Kč rezerva

 

Všichni členové jsou PRO.

 

 

Bod 5 – PD v Bruselu – informace o proběhlých a plánovaných akcích

 

Ing. Čadilová představila akce, které se budou konat v nejbližších týdnech. V letošním roce se pokusí zohlednit výročí, která v tomto roce budou. Chystají se spolupracovat s galerií DOX.

 

M. Macek

Kdy proběhne výjezdní zasedání pro členy zahraničního výboru ?

 

Předseda ZV

Po volbách, v červnu letošního roku by se udělalo zasedání zahraničního výboru v Pražském domě.

 

ZV bere na vědomí informaci o proběhlých a plánovaných akcích v Pražském domě v Bruselu.

 

 

Bod 6 – Informace o návrhu rozpočtu HMP a kapitoly OZV

 

F. Cipro informoval členy ZV o skladbě rozpočtu OZV na rok 2010.

 

 

Bod 7 – Partnerská města HMP

 

Úkoly:

 

OZV

Na příští jednání předložit žádosti dalším městům o partnerství + základní představa a koncepce – co očekáváme od partnerských měst a jaké jsou naše priority.

 

Všichni členové ZV jsou PRO.

 

 

Bod 8 – Konečná podoba prezentace HMP na světové výstavě ESPO 2010 v Šanghaji.

 

ZV bere na vědomí prezentaci.

 

 

Bod 9 – UNESCO, Praha – kreativní město literatury

 

Odbor OKP požaduje podpis tisku.

ZV bere na vědomí a souhlasí s podpisem tohoto materiálu předsedou ZV.

 

 

Bod 10 – Podpora evropského kongresu profesorů francouzštiny v roce 2010 v Praze

 

Má se udělit záštita nad touto akcí ?

 

M. Macek

Jedná se o záštitu, nebo i náklady ?

 

F. Cipro

V roce 2011 se předběžně může uvažovat o malé finanční podpoře.

 

Předseda ZV

Tyto akce financuje francouzská vláda. Neuvažuje o financování.

 

ZV souhlasí a doporučuje, aby předseda ZV udělil záštitu.

 

 

Bod 11 – Zpráva o činnosti ZV za rok 2009

 

Členové ZV berou na vědomí zprávu o činnosti. Zpráva bude předložena Zastupitelstvu HMP pro informaci.

 

Úkoly:

 

OZV

Zajistit vyhotovení materiálu na jednání zastupitelstva s informací o činnosti zahraničního výboru za rok 2009.

 

Bod 12 – různé

 

P. Štěpánek

Požaduje na příští ZV hrubý přehled zahraničních cest na rok 2010 pro zastupitele.

 

Úkoly:

 

OZV

Zajistit na příští ZV předběžný seznam zahraničních cest a akcí na rok 2010 zastupitelů HMP.

 

 

Předseda ZV upřesňuje, že OZV – zahraniční výbor, má jako priority na tento rok tyto akce:

Galileo, jazykové vzdělávání, EXPO v Šanghaji,  projekt v Africe, výročí partnerských vztahů – 20let s německými městy, výbor regionů.

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková