Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)
Přítomni Radek Čermák, Ing. Václav Juppa, Tomáš Prousek, RNDr. Miroslav Prokeš, Petr Provazník, Ing. arch. Radim Šimko, Ing. Roman Štěpánek, ing. Ladislav Malý – tajemník komise
Hosté MHMP: Ing. Tomáš Cach (IPR), Jaroslav Mach (ved. odd. bezmotorové dopravy)
Omluveni JUDr. Monika Krobová Hášová – předsedkyně komise, Pavel Karas, Ing. Aleš Simandl, Ing. Marek Zděradička
Zpracoval ing. Ladislav Malý  Počet stran 2 17.00 h Datum

20. 5. 2014

od 17:00 hod. do 19:00 hod.

 

1.       Dopady omezení provozu po zprovoznění tunelu Blanka

Ing. Cach prezentoval členům komise navržená opatření po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Jedná se zejména o:

  • dopravnímu zklidnění magistrály na vjezdech do širšího centra tj. SSZ v prostoru křižovatky s Jižní spojkou při příjezdu od  jihu a na Cínovecké  při příjezdu ze severu
  • SSZ v křižovatce s Wenzigovou na obou větvích magistrály (Legerova i Sokolská)
  • propojení Národního muzea s Václavským náměstím
  • omezení tranzitního průjezdu automobilové dopravy přes Malou Stranu a na pravobřežní komunikaci

 

2.       Úprava povrchů po rekonstrukci tramvajové trati Vodičkova

        V rekonstruovaném úseku tramvajové trati Lazarská – Jindřišská zůstává mezi ul. Palackého a Václavským náměstím úsek, kde nebude prováděna žádná úprava a zůstanou stávající nevyhovující dlažební kostky.

Usnesení 31.1: Komise žádá pana náměstka Nouzu a radního Pařízka o zajištění úpravy povrchu Vodičkovy ulice v úseku Palackého – Václavské náměstí.

        (Schváleno 8-0-0)

 

3.       Napojení cyklistické dopravy po zprovoznění Trojského mostu

T. Prousek a Ing. Malý informovali o jednání na OMI MHMP, na němž bylo dohodnuto řešení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru. Bude zpracována nová projektová dokumentace, do níž budou zapracovány připomínky Komise pro cyklistickou dopravu.

 

4.       Automatické sčítače cyklistů (ASC)

Ing. Štěpánek informoval o průběhu výběrového řízení na zhotovitele a provozovatele ASC. Z 5ti oslovených dodavatelů obdržela TSK 2 nabídky. Nejnižší cenu nabídla firma Camea, její nabídka odpovídá všem požadavkům zadání.

 

5.       Různé

       Mgr. Mach – vedoucí oddělení bezmotorové dopravy představil návrh MČ Praha 21 na řešení křižovatky ulic Staroklánovická a Čentická z pohledu cyklistické dopravy – nepřímé levé odbočení.

       S přímým levým odbočením z jízdního pruhu pro „dopravní“ cyklisty návrh nepočítá.           

Usnesení 31.2: Komise doporučuje úpravu řešení křižovatky Staroklánovická – Čentická tak, aby umožňovalo přímé levé odbočení do Čentické ulice.

        (Schváleno 8-0-0)

 

                               Mgr. Mach upozornil na na louže tvořící se na cyklotrase u křižovatky ulic U Michelského lesa a             Vídeňská. Pravděpodobně se jedná o závadu odvodnění.       

Úkol 31/1:  Prověřit funkčnost odvodnění na křižovatce U Michelského lesa – Vídeňská.

                   T: 31. 5. 2014                                                                            O: Štěpánek


        P. Prousek informoval o změně dopravního režimu v části Pankráce a Podolí – zjednosměrnění části           komunikací. Tímto opatřením byly přerušeny některé důležité cyklistické dopravní vazby.

Úkol 31/2: Projednat s MČ Praha 4 úpravy změn dopravního značení v oblasti Pankrác – Podolí     s cílem znovu umožnit průjezdnost pro cyklisty alespoň v hlavních směrech.

                   T: 31. 5. 2014                                                                            O: Štěpánek

 

                   V souvislosti s připravovanými změnami dopravního režimu, které připravují městské části, je třeba omezit negativní dopady těchto opatření na prostupnost území pro cyklistickou dopravu – viz příklad výše.

Úkol 31/3:  Projednávat s městskými částmi jejich požadavky na takové úpravy dopravního režimu, jež mohou negativně ovlivnit již dosaženou úroveň bezpečnosti a komfortu cyklistické dopravy v maximálním možném předstihu před jejich realizací.

                   T: průběžně

                                                                                  O: Štěpánek

Usnesení 31.3: Komise žádá RHMP, aby se obrátila na městské části s požadavkem, aby při návrzích plošných úprav dopravního režimu byly zohledňovány požadavky cyklistické dopravy cestou konzultací s Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu nebo s odborem rozvoje a financování dopravy (RFD).

        (Schváleno 8-0-0)

 

         V návaznosti na zprovoznění Trojského mostu je třeba zajistit návaznost dalších úseků cyklotrasy A            27 do oblasti Kobylis.

Úkol 31/4:  Realizovat opatření k zajištění průjezdu po cyklotrase A 27 mezi ulicemi U českých loděnic a Bulovka a k vyznačení průjezdu z oblasti Kobylis k novému Trojskému mostu.

                   T: 31. 7. 2014                                                                            O: Štěpánek

                  

         P. Prousek upozornil na rostoucí počet chodců na náplavce Rašínovo nábř., což způsobuje zejména za dobrých povětrnostních podmínek výrazné zhoršení průjezdnosti cyklotrasy A 2. Je proto třeba zvážit realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů jedoucích v hlavním dopravním prostoru.

Úkol 31/5:  Připravit návrh zlepšení podmínek pro průjezd cyklistů v úseku Vodárenská – Myslíkova.

                   T: 31. 7. 2014                                                                             O: Štěpánek

 

6.       Kontrola plnění úkolů

Úkol 22/2: Zahájit s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. diskusi o potřebě znázornit na nástupištích všech   stanic metra povolená místa nástupu s jízdním kolem a povolit přepravu kol ve výtahu stanice     Hlavní nádraží.

                   T: 15. 10. 2013                                                                               O: Prousek

                 Návrhy projednány, realizace se zatím odkládá z důvodu nechuti a nedostatku financí DP.

Úkol 29/1: Urychleně projednat projektovou dokumentaci obou předpolí Nuselského mostu.

                  T: 15. 4. 2014                                                                                O: Štěpánek

                  Projednáno s MČ Praha 2 s kladným výsledkem, objednáno jednání s MČ Praha 4.

Úkol 30/1: Zúčastnit se jednání o napojení cyklistické dopravy  po zprovoznění Trojského mostu, které svolá pan náměstek Nouza.

           T: 15. 5. 2015                                                                                O: Karas, Čermák

           Splněno, viz bod 3 tohoto zápisu.

Úkol 30/2: Projednat s ing. Pařízkem umístění stojanů u stanic metra včetně financování.

                 T: 30. 4. 2014                                                                                 O: předsedkyně komise

 

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 17. 6. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti č. 430 v Nové radnici, Praha 1, Mariánské nám. 2.

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš                                                       Ověřila: JUDr. Krobová Hášová, předsedkyně komise