Program navazuje na dlouhodobou snahu Magistrátu hl. m. Prahy v této oblasti a vychází vstříc majitelům a provozovatelům objektů pro veřejnost zpřístupnit tyto prostory i osobám s pohybovým nebo smyslovým handicapem a zajistit důstojné podmínky jejich pobytu.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 30 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako jednoletý. Uzávěrka příjmu žádostí je 5. 5. 2017, na základě usnesení orgánu hl. m. Prahy proběhne začátkem června 2017 uzavření smlouvy s příjemcem dotace, realizace projektu a čerpání podpory je možné do 31. 12. 2017. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento grantový program v roce 2017 je 10 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Karolína Klímová, Tomáš Uhlík).

Dokumenty ke stažení:

Přes některé matoucí zprávy v denním tisku upozorňujeme, že řešení bezbariérového přístupu pomocí tzv. schodolezu není ve veřejně přístupných prostorách podporováno. Důvodem jsou opakované zkušenosti klientů zájmových organizací, které hovoří jednak o neúměrně dlouhé době výstupu/sestupu, jednak o tom, že se toto zařízení běžný uživatel bojí používat. 

Zároveň doporučujeme žadatelům konzultovat technickou stránku zamýšleného řešení se zájmovými organizacemi osob se sníženou schopností pohybu a orientace (např. Pražská organizace vozíčkářů www.pov.cz a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých www.sons.cz).

Přehled projektů v roce 2017