Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území.

Územní opatření o stavební uzávěře lze vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část.

Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.

 

Podle § 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, může příslušná rada na žádost povolit výjimku ze stavební uzávěry, jestliže povolení výjimky neohrozí sledovaný účel stavební uzávěry. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.

 

Žádosti o výjimky ze stavební uzávěry zpracovává odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.


Přehled stavebních uzávěr:

Platné stavební uzávěry

Stavební uzávěra pro trasy městské kolejové dopravy
 • Nařízení č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy, ve znění nařízení č. 23/2001 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 10/2002 Sb. hl. m. Prahy
 • Opatření obecné povahy Rady hl. m. Prahy č. 1/2017 – územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v hl. m. Praze, vydané usnesením Rady hl. m. Prahy č. 270 ze dne 13. 02. 2018, které nabylo účinnosti dne 07. 03. 2018
 • Opatření obecné povahy č. 4/2021 – územní opatření o zrušení části stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze, vydané usnesením Rady hl. m. Prahy č. 970 ze dne 02. 05. 2022, které nabylo účinnosti dne 24.05. 2022

Stavební uzávěra pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka
Stavební uzávěra pro ochranné hlukové pásmo stavby „Pobřežní III, 1. etapa, úsek Šaldova – Za Invalidovnou“
 • Územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, č.j. OV/2005/2857/Bau ze dne 26. 10. 2005
Stavební uzávěra pro ochranné hlukové pásmo stavby „Pobřežní III, 2. etapa, úsek Za Invalidovnou – Voctářova“
 • Územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, č.j. OV/2005/P8/2006/1606/Bau/3 ze dne 27. 6. 2006
Stavební uzávěra pro silniční okruh ve variantě Jihovýchodní dlouhá (JVD)
 • Územní rozhodnutí odboru územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy, č.j. 131220/95OUR/Di/Vo ze dne 31. 10. 1995
Stavební uzávěra pro Čimický přivaděč
 • Územní rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, č.j. OV/2005/1767/Hrn ze dne 28. 7. 2005 

 

Přehledová mapa platných stavebních uzávěr na území hl. m. Prahy

Aktuálně pořizované stavební uzávěry

Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně – Suchdol a č. 519 Suchdol – Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
Územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Březiněves – Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

 

Přehledová mapa stavebních uzávěr pro stavby pražského okruhu (č. 518, č. 519 a č. 520) a městského okruhu (č. 0081 a č. 0094)

Zrušené stavební uzávěry:

 • Nařízení č. 20/2004 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře Masarykovo nádraží
 • Rozhodnutí o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy ze dne 23. 4. 1997, zn. 123033/97 OUR/DI/Ex
 • Opatření obecné povahy Rady hl. m. Prahy č. 3/2017, schváleným usnesením rady hl. m. Prahy č. 768 ze dne 10. 4. 2018, které nabylo účinnosti dne 11. 5. 2018 - územní opatření o změně stavební uzávěry (zrušení uzávěry), stanovené rozhodnutím odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8 č.j. OV/2005/1250/Hrn ze dne 11.4.2006, ve znění rozhodnutí odboru stavebního Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP 209121/2006/OST/Fr ze dne 7.9.2006, pro navrhovanou místní komunikaci spojující místní komunikaci Nekvasilova a Za Invalidovnou s místními komunikacemi U Invalidovny a Pernerova, Praha 8

Zrušené stavební uzávěry v důsledku přijetí zákona č. 283/2021 Sb., (nový stavební zákon):

 • Stavební uzávěra ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy
 • Stavební uzávěra pro území Nákladového nádraží Žižkov
 • Stavební uzávěra pro území Letenské pláně a Letenských sadů
 • Stavební uzávěra pro území Národní kulturní památky Vyšehrad

 


Kontaktní osoby: